logopg

SP Nr 52
im. dr Ireny Bia堯wny

A OGΜSZENIE O WYNIKU POST襾OWANIA PRZETARGOWEGO

Bia造stok 27.06.2017 r.

 

OGΜSZENIE

O WYNIKU POST襾OWANIA

PRZETARGOWEGO

ZS4-26.1.2017

 

          Uprzejmie informuj, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostaw obiadów do stoówki szkolnej w roku szkolnym 2017 – 2018” - najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

Rewolucja - us逝gi cateringowe El瘺ieta Walicka

ul. Piaskowa 4

18-100 ζpy

Cena oferty: 182.333,97 z. z. brutto

 

ㄠczna ilo嗆 uzyskanych punktów: 100 pkt.

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

 

Nr oferty

Wykonawca

PKT Cena

(90%)

Pkt Jako嗆 (10%)

PKT RAZEM

1

Zak豉d Us逝g Cateringowych „Rodzinny” Krystyna Topór, 15-449 Bia造stok, ul. Proletariacka 11

81,000

10,000

91,000

2

Rewolucja - us逝gi cateringowe El瘺ieta Walicka, 18-100 ζpy, ul. Piaskowa 4

90,000

10,000

100,000

3

PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A, 19-200 Grajewo

oferta nieklasyfikowana

4

Casablanca Catering Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Bia造stok, Tel./fax: 85 747 00 20, e-mail: biuro@casablanca-catering.pl

79,640

10,000

89,640

 

 

            Zamawiaj帷y ponadto informuje, 瞠 oferta firmy PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A, 19-200 Grajewo podlega odrzuceniu z post瘼owania na podstawie Art.89 ust.1 pkt. 2) - jej tre嗆 nie odpowiada tre軼i specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrze瞠niem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Wykonawca wraz z ofert nie z這篡 wymaganego dokumentu – jad這spisu miesi璚znego (4 tyg.), realizowanego cyklicznie w kolejnych miesi帷ach. Przedmiotowy jad這spis zgodnie z siwz musia zawiera opis oraz sk豉d proponowanych da obiadowych, gramatur, kaloryczno嗆 potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾u oraz ogóln kaloryczno嗆 obiadu (Wzór – za. nr 3.1 do SIWZ). Na jego podstawie Zamawiaj帷y weryfikowa prawid這wo嗆 z這穎nej oferty w odniesieniu do postawionych wymaga w prowadzonym post瘼owaniu. Dokument jad這spisu jako istotny element oferty nie móg by uzupe軟iony. Powy窺ze wype軟ia przes豉nki stanowi帷e podstaw odrzucenia oferty firmy PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A, 19-200 Grajewo jako nie odpowiadaj帷ej tre軼i siwz.

            Dzia豉j帷 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164, z 2016 r. poz. 831, 996 oraz 1020 ze zm.) zawiadamiam, i zawarcie umowy w przedmiotowym post瘼owaniu mo磧iwe b璠zie w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

 

27-06-2017 10:01:54

A Informacja z otwarcia ofert

1. Informacja z otwarcia ofert.

» tutaj

09-06-2017 07:48:45

A Og這szenie o zam闚ieniu - dostawa obiad闚 do sto堯wki szkolnej

Og這szenie nr 519267-N-2017 z dnia 2017-05-29 r. 

Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej w roku szkolnym 2017 - 2018
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - Us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: Zamieszczanie obowi您kowe

Og這szenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu wspó貨inansowanego ze 鈔odków Unii Europejskiej 


Nazwa projektu lub programu 

O zamówienie mog ubiega si wy陰cznie zak豉dy pracy chronionej oraz wykonawcy, których dzia豉lno嗆, lub dzia豉lno嗆 ich wyodr瑿nionych organizacyjnie jednostek, które b璠 realizowa造 zamówienie, obejmuje spo貫czn i zawodow integracj osób b璠帷ych cz這nkami grup spo貫cznie marginalizowanych 


Nale篡 poda minimalny procentowy wska幡ik zatrudnienia osób nale膨cych do jednej lub wi璚ej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy ni 30%, osób zatrudnionych przez zak豉dy pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y 

Post瘼owanie przeprowadza centralny zamawiaj帷y 

Nie

Post瘼owanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli przeprowadzenie post瘼owania 

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiaj帷y powierzy/powierzyli prowadzenie post瘼owania: 
Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiaj帷ych 

Nie


Je瞠li tak, nale篡 wymieni zamawiaj帷ych, którzy wspólnie przeprowadzaj post瘼owanie oraz poda adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Post瘼owanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej 

Nie

W przypadku przeprowadzania post瘼owania wspólnie z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej – maj帷e zastosowanie krajowe prawo zamówie publicznych: 
Informacje dodatkowe: 

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, krajowy numer identyfikacyjny 20022237800000, ul. ul. Dojlidy Górne  48 , 15572   Bia造stok, woj. podlaskie, pa雟two Polska, tel.857 419 352, e-mail gimdg@poczta.onet.pl, faks 857 419 352. 
Adres strony internetowej (URL): www.zs4bialystok.xaa.pl 
Adres profilu nabywcy: 
Adres strony internetowej pod którym mo積a uzyska dost瘼 do narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny (prosz okre郵i): 
samorz康owa jednostka o鈍iatowa.

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (je瞠li dotyczy):

Podzia obowi您ków mi璠zy zamawiaj帷ymi w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania post瘼owania z zamawiaj帷ymi z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiaj帷ych jest odpowiedzialny za przeprowadzenie post瘼owania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie post瘼owania odpowiadaj pozostali zamawiaj帷y, czy zamówienie b璠zie udzielane przez ka盥ego z zamawiaj帷ych indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozosta造ch zamawiaj帷ych): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pe軟y i bezpo鈔edni dost瘼 do dokumentów z post瘼owania mo積a uzyska pod adresem (URL)

Nie 


Adres strony internetowej, na której zamieszczona b璠zie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak 
www.zs4bialystok.xaa.pl


Dost瘼 do dokumentów z post瘼owania jest ograniczony - wi璚ej informacji mo積a uzyska pod adresem

Nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przesy豉: 
Elektronicznie

Nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: 
Nie 
Inny sposób: 

Wymagane jest przes豉nie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu w inny sposób: 
Tak 
Inny sposób: 
poprzez operatora pocztowego lub osobi軼ie 
Adres: 
Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narz璠zi i urz康ze lub formatów plików, które nie s ogólnie dost瘼ne

Nie 
Nieograniczony, pe軟y, bezpo鈔edni i bezp豉tny dost瘼 do tych narz璠zi mo積a uzyska pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej w roku szkolnym 2017 - 2018 
Numer referencyjny: ZS4-26.1.2017 
Przed wszcz璚iem post瘼owania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Us逝gi 
II.3) Informacja o mo磧iwo軼i sk豉dania ofert cz窷ciowych 
Zamówienie podzielone jest na cz窷ci: 

Nie 
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu mo積a sk豉da w odniesieniu do: 

Zamawiaj帷y zastrzega sobie prawo do udzielenia 陰cznie nast瘼uj帷ych cz窷ci lub grup cz窷ci: 

Maksymalna liczba cz窷ci zamówienia, na które mo瞠 zosta udzielone zamówienie jednemu wykonawcy: II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub robót budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stoówki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠: • dziennie nale篡 dostarczy oko這 279 obiadów, • w roku szkolnym 2017/2018 razem nale篡 dostarczy oko這 49 383 obiadów, tj. 279 obiadów x 177 dni 篡wieniowych. 

II.5) Gówny kod CPV: 55321000-6 
 Dodatkowe kody CPV: 

Kod CPV

55523100-3

55524000-9II.6) Ca趾owita warto嗆 zamówienia (je瞠li zamawiaj帷y podaje informacje o warto軼i zamówienia)
Warto嗆 bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa ca趾owita maksymalna warto嗆 w ca造m okresie obowi您ywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje si udzielenie zamówie, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Tak 
Okre郵enie przedmiotu, wielko軼i lub zakresu oraz warunków na jakich zostan udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Dodatkowe us逝gi to窺ame z zamówieniem gównym. Mog nast徙i zgodnie z przepisem art. 144 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp na warunkach to窺amych z przedmiotowym og這szeniem. 
II.8) Okres, w którym realizowane b璠zie zamówienie lub okres, na który zosta豉 zawarta umowa ramowa lub okres, na który zosta ustanowiony dynamiczny system zakupów: 
miesi帷ach:    lub dniach: 
lub 
 data rozpocz璚ia:   lub zako鎍zenia: 

II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM 

III.1) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia okre郵onej dzia豉lno軼i zawodowej, o ile wynika to z odr瑿nych przepisów 
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y wymaga, aby:Wykonawca posiada zezwolenie na prowadzenie dzia豉lno軼i cateringowej wydane w drodze decyzji w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydanego na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o Bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz. U. 171 poz. 1225 z pó幡. zm.) zezwalaj帷ej na prowadzenie dzia豉lno軼i gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego da kulinarnych na potrzeby us逝g cateringowych przewo穎nych 鈔odkiem transportu; 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y nie okre郵a w tym zakresie wymaga; 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolno嗆 techniczna lub zawodowa 
Okre郵enie warunków: Zamawiaj帷y wymaga, aby: Wykonawca wykaza i dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej jednym samochodem do przewozu 篡wno軼i, na który zosta豉 wydana decyzja/zezwolenie w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o Bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz. U. 171 poz. 1225 z pó幡. zm.) dopuszczaj帷a samochód do przewozu 篡wno軼i; Wykonawca posiada wiedz i do鈍iadczenie, tj. Zamawiaj帷y uzna w/w warunek za spe軟iony, je瞠li Wykonawca wyka瞠, 瞠 wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us逝gi cateringowe polegaj帷e na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 90 000 z brutto ka盥a. Zamawiaj帷y uzna us逝g za spe軟iaj帷 postawiony wymóg w zakresie warto軼i gdy zosta豉 ona zrealizowana w ramach jednej umowy; z za陰czeniem dokumentów (referencji) potwierdzaj帷ych 瞠 us逝ga ta zosta豉 wykonana nale篡cie; oraz aby wykaza i: dysponuje lub b璠zie dysponowa jedn osob – szefem kuchni posiadaj帷ym dyplom uzyskania tytu逝 zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz ma貫j gastronomii uzyskany przed komisj egzaminacyjn izby rzemie郵niczej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio郵e ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z pó幡. zm.) lub wydany na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów prawa oraz posiadaj帷ym co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie na stanowisku kucharza oraz co najmniej jedn osob, która przygotuje jad這spis zgodnie z wymaganiami dotycz帷ymi posi趾ów dla dzieci w wieku szkolnym (dietetyk, technolog 篡wienia lub wykszta販enie kierunkowe). Wykonawca ma prawo zg這si osob, która z racji przygotowania i do鈍iadczenia zawodowego spe軟ia jednocze郾ie warunki okre郵one dla obu z ww. wymaga. 
Zamawiaj帷y wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu imion i nazwisk osób wykonuj帷ych czynno軼i przy realizacji zamówienia wraz z informacj o kwalifikacjach zawodowych lub do鈍iadczeniu tych osób: Tak 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia okre郵one w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp 
III.2.2) Zamawiaj帷y przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiaj帷y przewiduje nast瘼uj帷e fakultatywne podstawy wykluczenia: III.3) WYKAZ O名IADCZE SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W CELU WST襾NEGO POTWIERDZENIA, 浩 NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEΛIA WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ SPEΛIA KRYTERIA SELEKCJI 

O鈍iadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu 
Tak 
O鈍iadczenie o spe軟ianiu kryteriów selekcji 
Nie

III.4) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW , SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU: 
a) decyzja Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego zatwierdzaj帷 do prowadzenia dzia豉lno軼i gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego da kulinarnych na potrzeby us逝g cateringowych przewo穎nych 鈔odkiem transportu lub za鈍iadczenie Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego o wpisie do rejestru zak豉dów podlegaj帷ych urz璠owej kontroli organów pa雟twowej inspekcji sanitarnej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego da kulinarnych na potrzeby us逝g cateringowych przewo穎nych 鈔odkiem transportu. b) wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du i urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy us逝g w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami (nale篡 wskaza samochód s逝膨cy do przewozu posi趾ów na który zosta豉 wydana decyzja o spe軟ieniu wymogów sanitarnych) (wzór za. nr 9 do SIWZ); c) wykazu us逝g wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów okre郵aj帷ych czy te us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b康 inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego us逝gi by造 wykonywane, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch s wykonywane, a je瞠li z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokumentów – o鈍iadczenie Wykonawcy; w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch nadal wykonywanych referencje b康 inne dokumenty potwierdzaj帷e ich nale篡te wykonywanie powinny by wydane nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu. Wykazane us逝gi w zakresie okre郵onym w pkt.3.2 ppkt. II lit. c SIWZ - za陰cznik nr 8 do SIWZ. d) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawc do realizacji zamówienia publicznego, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnie, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia publicznego, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami. Wykazane osoby w zakresie okre郵onym w pkt.3.2 ppkt. III lit. a i b SIWZ - za陰cznik nr 7 do SIWZ. e) o鈍iadczenie 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia - w tre軼i za陰cznika nr 7 do SIWZ; 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI: 

III.6) WYKAZ O名IADCZE LUB DOKUMENTÓW SKxDANYCH PRZEZ WYKONAWC W POST襾OWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNO列I, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

jad這spis miesi璚zny (4 tyg.), realizowany cyklicznie w kolejnych miesi帷ach; jad這spis powinien zawiera opis oraz sk豉d proponowanych da obiadowych, gramatur, kaloryczno嗆 potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾u oraz ogóln kaloryczno嗆 obiadu. (Wzór – za. nr 3.1 do SIWZ);

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

SEKCJA IV: PROCEDURA 

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiaj帷y 膨da wniesienia wadium:

Nie 
Informacja na temat wadium 


IV.1.3) Przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:

Nie 
Nale篡 poda informacje na temat udzielania zaliczek: 


IV.1.4) Wymaga si z這瞠nia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych:

Nie 
Dopuszcza si z這瞠nie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub do陰czenia do ofert katalogów elektronicznych: 
Nie 
Informacje dodatkowe: 


IV.1.5.) Wymaga si z這瞠nia oferty wariantowej:

Nie 
Dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej 
Nie 
Z這瞠nie oferty wariantowej dopuszcza si tylko z jednoczesnym z這瞠niem oferty zasadniczej: 


IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostan zaproszeni do udzia逝 w post瘼owaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)

Liczba wykonawców   
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców   
Kryteria selekcji wykonawców: 


IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:

Umowa ramowa b璠zie zawarta: 

Czy przewiduje si ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej: 

Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 

Adres strony internetowej, na której b璠 zamieszczone dodatkowe informacje dotycz帷e dynamicznego systemu zakupów: 

Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza si z這瞠nie ofert w formie katalogów elektronicznych: 

Przewiduje si pobranie ze z這穎nych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporz康zenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 


IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem) Nie 
Nale篡 poda adres strony internetowej, na której aukcja b璠zie prowadzona: 

Nale篡 wskaza elementy, których warto軼i b璠 przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje si ograniczenia co do przedstawionych warto軼i, wynikaj帷e z opisu przedmiotu zamówienia: 

Nale篡 poda, które informacje zostan udost瘼nione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki b璠zie termin ich udost瘼nienia: 
Informacje dotycz帷e przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób post瘼owania w toku aukcji elektronicznej i jakie b璠 warunki, na jakich wykonawcy b璠 mogli licytowa (minimalne wysoko軼i post徙ie): 
Informacje dotycz帷e wykorzystywanego sprz皻u elektronicznego, rozwi您a i specyfikacji technicznych w zakresie po陰cze: 
Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:


Czas trwania: 

Czy wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu: 
Warunki zamkni璚ia aukcji elektronicznej: 


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria 

Kryteria

Znaczenie

Cena

90,00

Jako嗆 jad這spisu

10,00


IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
Nie 
IV.3) Negocjacje z og這szeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z og這szeniem 
Minimalne wymagania, które musz spe軟ia wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrze瞠nie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wst瘼nych bez przeprowadzenia negocjacji 
Przewidziany jest podzia negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: 
Nale篡 poda informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczb etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego 
Opis potrzeb i wymaga zamawiaj帷ego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysoko軼i nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwi您ania stanowi帷e podstaw do sk豉dania ofert, je瞠li zamawiaj帷y przewiduje nagrody: 

Wst瘼ny harmonogram post瘼owania: 

Podzia dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwi您a: 
Nale篡 poda informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego 
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiuj帷e minimalne wymagania, którym musz odpowiada wszystkie oferty: 

Podzia negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegaj帷ych negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której b璠zie prowadzona licytacja elektroniczna: 

Adres strony internetowej, na której jest dost瘼ny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 

Wymagania dotycz帷e rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urz康ze informatycznych: 

Sposób post瘼owania w toku licytacji elektronicznej, w tym okre郵enie minimalnych wysoko軼i post徙ie: 

Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:

licytacja wieloetapowa 

Wykonawcy, którzy nie z這篡li nowych post徙ie, zostan zakwalifikowani do nast瘼nego etapu:

Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w licytacji elektronicznej: 
Data: godzina: 
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 

Termin i warunki zamkni璚ia licytacji elektronicznej: 


Istotne dla stron postanowienia, które zostan wprowadzone do tre軼i zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 


Wymagania dotycz帷e zabezpieczenia nale篡tego wykonania umowy: 


Informacje dodatkowe: 

IV.5) ZMIANA UMOWY 
Przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak 
Nale篡 wskaza zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
2) Zamawiaj帷y na podstawie przepisu art. 144 ust.1 pkt 1 ustawy Pzp przewiduje mo磧iwo嗆 dokonania zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z nast瘼uj帷ych okoliczno軼i: a) zmiany wysoko軼i wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany: - stawki podatku od towarów i us逝g - o wysoko嗆 tej stawki; - wysoko軼i minimalnego wynagrodzenia za prac albo wysoko軼i minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 pa寮ziernika 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac (t.j. Dz. U. z 2015 poz. 2008 ze zm.) - o warto嗆 stanowi帷 ró積ic pomi璠zy stawk przed zmian, a stawk po zmianie (zmiana wysoko軼i wynagrodzenia dotyczy personelu bezpo鈔ednio realizuj帷ego przedmiot zamówienia); - zasad podlegania ubezpieczeniom spo貫cznym lub zdrowotnym o wysoko嗆 ró積icy w stawce sk豉dki na ubezpieczenie spo貫czne lub zdrowotne; b) zmiany terminu wykonania umowy w przypadku wyst徙ienia okoliczno軼i si造 wy窺zej przez, któr rozumie si wydarzenia, które w chwili podpisania umowy nie mog造 by przez Strony przewidziane i zosta造 spowodowane przez okoliczno軼i od nich niezale積e takie jak wojna, po瘸r, susza, powód, inne naturalne kl瘰ki, restrykcje lub prawne rozporz康zenia rz康u; c) zmian organizacyjnych i przekszta販e po stronie Zamawiaj帷ego wynikaj帷ych z decyzji organów administracyjnych; 3) Poza sytuacjami wskazanymi powy瞠j, zmiana umowy mo瞠 nast徙i zgodnie z przepisem art. 144 ust.1 pkt 2) ustawy Pzp. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udost瘼niania informacji o charakterze poufnym (je瞠li dotyczy): 

字odki s逝膨ce ochronie informacji o charakterze poufnym 

IV.6.2) Termin sk豉dania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu: 
Data: 2017-06-06, godzina: 10, 
Skrócenie terminu sk豉dania wniosków, ze wzgl璠u na piln potrzeb udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z og這szeniem): 

Wskaza powody: 

J瞛yk lub j瞛yki, w jakich mog by sporz康zane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu 
> Polski 
IV.6.3) Termin zwi您ania ofert: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: 
IV.6.5) Przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, je瞠li 鈔odki s逝膨ce sfinansowaniu zamówie na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiaj帷y zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia, nie zosta造 mu przyznane 
IV.6.6) Informacje dodatkowe: 

ZAㄐCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZ。E OFERT CZ呇CIOWYCH

1. Specyfikacja istotnych warunkó zamówienia

» tutaj

2. Za陰cznik 1

» tutaj

3. Za陰cznik 2

» tutaj

4. Za陰cznik 3

» tutaj

5. Za陰cznik 3.1

» tutaj

6. Za陰cznik 4

» tutaj

7. Za陰cznik 5

» tutaj

8. Za陰cznik 6

» tutaj

9. Za陰cznik 7

» tutaj

10. Za陰cznik 8

» tutaj

11. Za陰cznik 9

» tutaj

29-05-2017 12:51:17

A OGΜSZENIE O WYNIKU POST襾OWANIA PRZETARGOWEGO

Bia造stok 14.06.2016 r.

 

OGΜSZENIE

O WYNIKU POST襾OWANIA

PRZETARGOWEGO

ZS4-26.2.2016

 

            Uprzejmie informuj, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostaw zestawów obiadowych do stoówki szkolnej przy Zespole Szkó nr 4 w Bia造mstoku w roku szkolnym 2016 - 2017 - najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

PPHU „MILENIUM”

Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A,

19-200 Grajewo

Cena oferty: 173.880,- z. z. brutto

 

ㄠczna ilo嗆 uzyskanych punktów: 100 pkt.

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

Nr oferty

Wykonawca

PKT Cena 90%

PKT jako嗆 10%

Suma PKT

1

PRUSZYNKA GASTRONOMIA Piotr Pruszy雟ki ul. Jarz瑿inowa 2A lok. 1, 15-793 Bia造stok, Tel./fax: 85 679 38 43, 604 201 288, e-mail: pruszyniak8@wp.pl

77,318

10

87,318

2

Rewolucja - us逝gi cateringowe El瘺ieta Walicka, 18-100 ζpy, ul. Piaskowa 4, tel 514837165, catering.rewolucja@gmail.com

Wykonawca nieklasyfikowany

Wykonawca nieklasyfikowany

Wykonawca nieklasyfikowany

3

PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A, 19-200 Grajewo, tel 515192764, e-mail: restauracja.milenium@gmail.com 

90,000

10

100

4

Casablanca Catering Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Bia造stok, Tel./fax: 85 747 00 20, e-mail: biuro@casablanca-catering.pl

86,127

10

96,127

 

 

 

 

 

5

ISS Facility Services sp. z o.o., ul. Flisa 2, 02-247 Warszawa, 22 5774200, 22 6125345, przetargi@pl.issworld.com

63,000

10

73,000

            Zamawiaj帷y informuje 瞠 oferta firmy Rewolucja - us逝gi cateringowe, El瘺ieta Walicka, 18-100 ζpy, ul. Piaskowa 4 podlega wykluczeniu z post瘼owania na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2015 poz 2164). Wykonawca nie wykaza spe軟iania warunku udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie wykazania 瞠 dysponuje lub b璠zie dysponowa jedn osob – szefem kuchni posiadaj帷ym dyplom uzyskania tytu逝 zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz ma貫j gastronomii uzyskany przed komisj egzaminacyjn izby rzemie郵niczej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio郵e (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z pó幡. zm.) lub wydany na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów prawa oraz posiadaj帷ym co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie na stanowisku kucharza oraz co najmniej jedn osob, która przygotuje jad這spis zgodnie z wymaganiami dotycz帷ymi posi趾ów dla dzieci w wieku szkolnym (dietetyk, technolog 篡wienia lub wykszta販enie kierunkowe). Wykonawca pomimo wezwania do uzupe軟ienia z這穎nej oferty nie dostarczy w wyznaczonym terminie stosownych dokumentów do Zamawiaj帷ego. Ofert wykonawcy wykluczonego uznaje si za odrzucon na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2015 poz 2164).

 

            Ponadto w zakresie oferty firmy Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszy雟ki ul. Jarz瑿inowa 2A lok. 1, 15-793 Bia造stok, Zamawiaj帷y Zespó szkó nr 4 w Bia造mstoku dzia豉j帷 na podstawie art. 87. ust.2 pkt. l dokona poprawienia w z這穎nej ofercie oczywistej omy趾i pisarskiej. Poprawiona omy趾a polega豉 na przyj璚iu do wyceny w sk豉danej ofercie b喚dnej ogólnej liczby obiadów (41.595 zamiast 46.000).

Przyj皻a warto嗆 41.595 obiadów odpowiada liczbie posi趾ów zamawianych w post瘼owaniu przeprowadzonym na lata 2015 - 2016 w którym uczestniczy豉 firma Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszy雟ki co t逝maczy i uzasadnia potraktowanie tej omy趾i jako oczywistej omy趾i pisarskiej. Zamawiaj帷y poprawiaj帷 zapisy oferty dokona wyliczenia ogólnej warto軼i oferty mno膨c podan w druku ofertowym cen jednostkow obiadu 4,40 z przez prawid這w 陰czn ilo嗆 46.000 obiadów co spowodowa這 i pierwotnie wpisana 陰czn warto嗆 oferty 183.018,- z brutto uleg豉 zmianie i wynios豉 202.400,- z. brutto.

            Wobec powy窺zego Zamawiaj帷y do analizy z這穎nych ofert firmy Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszy雟ki przyj掖 陰czn warto嗆 oferty wynosz帷  202.400,- z. brutto.

 

            Dzia豉j帷 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2015 poz 2164) zawiadamiam, i zawarcie umowy w przedmiotowym post瘼owaniu mo磧iwe b璠zie w terminie nie krótszym ni 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

14-06-2016 12:11:54

A Og這szenie o zam闚ieniu-dostawa obiad闚 do sto堯wki szkolnej

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs4bialystok.xaa.pl


Bia造stok: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej w roku szkolnym 2016-2017
Numer og這szenia: 125314 - 2016; data zamieszczenia: 18.05.2016
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku , ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 85 7419 352, faks 85 7419 352.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zs4bialystok.xaa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: samorz康owa jednostka o鈍iatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej w roku szkolnym 2016-2017.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stoówki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠: 1) dziennie nale篡 dostarczy oko這 250 obiadów, 2) w roku szkolnym 2016/2017 razem nale篡 dostarczy oko這 46 000 obiadów, tj. 250 obiadów x 184 dni 篡wieniowych. Zastrzega si mo磧iwo嗆 zmniejszenia ilo軼i dostarczanych obiadów. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5)przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych:

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 • Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, które stanowi b璠 nie wi璚ej ni 10% warto軼i zamówienia podstawowego. Zamówienia te zostan udzielone na warunkach okre郵onych w niniejszej SIWZ i ofercie z這穎nej przez wy這nionego wykonawc.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 29.06.2017.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i posiada zezwolenie na prowadzenie dzia豉lno軼i cateringowej wydane w drodze decyzji w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydanego na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o Bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz. U. 171 poz. 1225 z pó幡. zm.) zezwalaj帷ej na prowadzenie dzia豉lno軼i gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego da kulinarnych na potrzeby us逝g cateringowych przewo穎nych 鈔odkiem transportu;
 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us逝gi cateringowe polegaj帷e na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 90 000 z brutto ka盥a. Zamawiaj帷y uzna us逝g za spe軟iaj帷 postawiony wymóg w zakresie warto軼i gdy zosta豉 ona zrealizowana w ramach jednej umowy;
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej jednym samochodem do przewozu 篡wno軼i, na który zosta豉 wydana decyzja/zezwolenie w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o Bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz. U. 171 poz. 1225 z pó幡. zm.) dopuszczaj帷a samochód do przewozu 篡wno軼i;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i dysponuje lub b璠zie dysponowa jedn osob - szefem kuchni posiadaj帷ym dyplom uzyskania tytu逝 zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz ma貫j gastronomii uzyskany przed komisj egzaminacyjn izby rzemie郵niczej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio郵e ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z pó幡. zm.) lub wydany na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów prawa oraz posiadaj帷ym co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie na stanowisku kucharza oraz co najmniej jedn osob, która przygotuje jad這spis zgodnie z wymaganiami dotycz帷ymi posi趾ów dla dzieci w wieku szkolnym (dietetyk, technolog 篡wienia lub wykszta販enie kierunkowe). Wykonawca ma prawo zg這si osob, która z racji przygotowania i do鈍iadczenia zawodowego spe軟ia jednocze郾ie warunki okre郵one dla obu z ww. wymaga.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczególno軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
 • wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du i urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy us逝g lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy; b. jad這spis miesi璚zny (4 tyg.), realizowany cyklicznie w kolejnych miesi帷ach; jad這spis powinien zawiera opis oraz sk豉d proponowanych da obiadowych, gramatur, kaloryczno嗆 potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾u oraz ogóln kaloryczno嗆 obiadu; c. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowi您a w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. je郵i ofert podpisuje osoba/osoby nie figuruj帷e w odpisie z w豉軼iwego rejestru)

 

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jako嗆 - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej Umowy w przypadkach, gdy: a) nast徙i zmiana powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Umowy, której nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie jest to zawinione przez Strony, b) w celu prawid這wego wykonania Umowy niezb璠na i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowi您ania przez Wykonawc, czego nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie jest to zawinione przez Strony, c) niezb璠na i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze wzgl璠u na zaistnienie okoliczno軼i lub zdarze uniemo磧iwiaj帷ych realizacj Umowy w wyznaczonym terminie, których nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie s one zawinione przez Strony, w szczególno軼i zmian w harmonogramie roku szkolnego, d) zmiany miejsca dostawy ze wzgl璠u na zmiany organizacyjne po stronie zamawiaj帷ego, e) zmiany danych teleadresowych zamawiaj帷ego lub wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4bialystok.xaa.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok Telefon / Fax: 85 741 94 52 e-mail: gimdg@poczta.onet.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 30.05.2016 godzina 10:00, miejsce: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

» tutaj

2. Za陰cznik 1

» tutaj

3. Za陰cznik 2

» tutaj

4. Za陰cznik 3

» tutaj

5. Za陰cznik 4

» tutaj

6. Za陰cznik 5

» tutaj

7. Za陰cznik 6

» tutaj

8. Za陰cznik 7

» tutaj

9. Za陰cznik 8

» tutaj

18-05-2016 10:16:47

A Informacja o uniewa積ieniu przetargu

    Informacja o uniewa積ieniu przetargu

Zobacz wi璚ej<<

06-05-2016 09:09:49

A Og這szenie o przetargu na prowadzenie sklepiku szkolnego

OGΜSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Zespo逝 Szkó Nr 4 w Bia造mstoku og豉sza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni  9,7 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 

Po這瞠nie: ul. Dojlidy Górne 48, 15 – 572 Bia造stok

Pomieszczenie znajduje si w budynku szko造. Przeznaczone jest na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Okres wynajmu: 01.05.2016 r. – 30.04.2019 r.

Cena  wywo豉wcza za wynajem wynosi 500,00 z netto miesi璚znie.

„Wynajmuj帷y” na dzie podpisania umowy zwolniony jest podmiotowo z podatku VAT. W przypadku utraty zwolnienia, warto嗆 netto czynszu powi瘯szona b璠zie o obowi您uj帷 stawk podatku VAT.

W miesi帷u lipcu i sierpniu czynsz wynosi b璠zie 40% wylicytowanej kwoty miesi璚znej.

Termin p豉tno軼i czynszu ustala si miesi璚znie z góry, w terminie do 20 dnia ka盥ego miesi帷a z góry.

 

Pomieszczenie wyposa穎ne jest w instalacje:  elektryczn, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjn. Cena czynszu zawiera op豉ty z tytu逝 eksploatacji przedmiotu najmu (energia elektryczna, woda  i 軼ieki, wywóz nieczysto軼i oraz centralne ogrzewanie).

 

Po wynaj璚iu od szko造 w/w pomieszczenia oferent zobowi您any b璠zie do prowadzenia sklepiku na nast瘼uj帷ych zasadach:

-  prowadzenie dzia豉lno軼i zgodnie z przepisami bhp, ppo., Sanepidu,

-  wyposa瞠nie sklepiku w niezb璠ny sprz皻 i meble,

-  utrzymanie czysto軼i i porz康ku na terenie sklepiku oraz w bezpo鈔ednim jego s御iedztwie,

-  konsultowanie z Dyrektorem Zespo逝 Szkó Nr 4 oferowanego asortymentu. Asortyment powinien obejmowa produkty spo篡wcze zgodne z Rozporz康zeniem Ministra Zdrowia
z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie grup 鈔odków spo篡wczych przeznaczonych do sprzeda篡 dzieciom i m這dzie篡 w jednostkach systemu o鈍iaty oraz wymaga, jakie musz spe軟ia 鈔odki spo篡wcze stosowane w ramach 篡wienia zbiorowego dzieci i m這dzie篡 w tych jednostkach  (Dz.U. z dnia 28 sierpnia 2015., poz. 1256, z pó幡. zmianami).

W asortymencie sklepiku mog znale潭 si równie artyku造 szkolne np. zeszyty, d逝gopisy, oówki, gumki itp. Obowi您uje ca趾owity zakaz sprzeda篡 artykuów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, 豉twopalnych itp.

 

 

Oferent bior帷y udzia w przetargu zobowi您uje si do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy.

Przed przyst徙ieniem do sporz康zenia oferty Oferent winien dokona wizji lokalnej pomieszczenia b璠帷ego przedmiotem najmu.

Oferent mo瞠 z這篡 tylko jedn ofert dotycz帷 przedmiotu najmu. Z這瞠nie przez oferenta wi璚ej ni jednej oferty skutkowa b璠zie odrzuceniem wszystkich z這穎nych przez niego ofert.

Oferent mo瞠 wprowadzi zmiany lub wycofa z這穎na ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

 

Oferta powinna zawiera nast瘼uj帷e dane:

a)      imi i nazwisko, adres, Nr PESEL, nazw oferenta i jego siedzib, Nr NIP, regon, umow spó趾i cywilnej,

b)      odpis z w豉軼iwego rejestru nie starszy ni 6 miesi璚y,

c)      pisemne o鈍iadczenie o zapoznaniu si z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w og這szeniu, warunkami umowy najmu oraz  o przyj璚iu ich bez zastrze瞠,

d)     z這穎ne pisemne o鈍iadczenie, o tym 瞠 znany jest mu stan techniczny lokalu lub nieruchomo軼i oraz jest 鈍iadomy, i na najemcy lub dzier瘸wcy ci捫y obowi您ek uzyskania opinii, zezwole lub decyzji stosownych organów w przedmiocie mo磧iwo軼i przeprowadzenia zamierzonej dzia豉lno軼i.

e)      potwierdzenie wp豉cenia wadium,

f)       oferta musi zawiera cen wy窺z od wywo豉wczej.

Oferty nale篡 sk豉da w sekretariacie szko造 przy ul. Dojlidy Górne 48 do dnia 27.04.2016 r. do godz. 10.00 w  nieprzejrzystych, zamkni皻ych kopertach z napisem:

„Przetarg na wynajem powierzchni na sklepik szkolny w ZS Nr 4 w Bia造mstoku.

Nie otwiera do   27.04.2016 r. do godz.10.30”

Oferty z這穎ne po terminie sk豉dania ofert zostan zwrócone bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp豉cenie wadium w wysoko軼i 1500 z na konto szko造: PEKAO S.A Bia造stok Nr 82 1240 5211 1111 0010 5856 6326 oraz przed這瞠nie dowodu wp豉ty najpó幡iej do dnia 27.04.2016 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odb璠zie si 27.04.2016 r. o  godz. 10.30 w sali nr 16.

Za najkorzystniejsz ofert b璠zie uznana oferta z najwy窺z cen.

Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku zastrzega sobie prawo do zamkni璚ia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizator przetargu odrzuci ofert, je瞠li:

a)      zosta豉 z這穎na po wyznaczonym terminie, w niew豉軼iwym miejscu lub zosta豉 podpisana przez osob nie upowa積ion do reprezentowania Oferenta,

b)      uczestnik przetargu nie wp豉ci wadium (nie dostarczy potwierdzenia wp豉ty),

c)      uczestnik przetargu nie zaoferowa ceny wy窺zej od wywo豉wczej.

Oferent zostanie niezw這cznie poinformowany o odrzuceniu oferty.

Lokal mo積a ogl康a codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Szczegó這wych informacji w sprawie przetargu udziela sekretariat szko造 tel. 85 741 94 52

Regulamin przetargu, wzór oferty i umowy w sekretariacie szko造 oraz do pobrania na stronie internetowej szko造: www.zs4bialystok.xaa.pl

»tutaj REGULAMIN PRZETARGU

»tutaj FORMULARZ OFERTOWY

»tutaj O名IADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SI Z REGULAMINEM

»tutaj O名IADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SI ZE STANEM NIERUCHOMO列I 

»tutaj WZÓR UMOWY

05-04-2016 11:03:22

A Konkurs - 1/4 etatu informatyk

DYREKTOR ZESPOΣ SZKÓ NR 4 W BIAΧMSTOKU

og豉sza nabór na stanowisko: informatyk w wymiarze ¼ etatu

 

 1. Wymagania niezb璠ne:

1)      obywatelstwo polskie,

2)      wykszta販enie: wy窺ze i minimum 4 lata sta簑 pracy lub wykszta販enie 鈔ednie i minimum 5 lat sta簑  pracy,

3)      niekaralno嗆 za przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub umy郵ne przest瘼stwo skarbowe,

4)       pe軟a zdolno嗆 do czynno軼i prawnych oraz korzystanie z pe軟i praw publicznych,

5)       znajomo嗆 technicznej obs逝gi systemów operacyjnych.

      2. Wymagania dodatkowe:

1)       do鈍iadczenie zawodowe na stanowisku informatyka,

2)       znajomo嗆 zagadnie zwi您anych z bezpiecze雟twem i ochron danych przetwarzanych w systemach teleinformatycznych,

3)       praktyczna znajomo嗆 budowy i dzia豉nia sprz皻u komputerowego oraz jego serwisowania i konfigurowania,

4)       umiej皻no嗆 tworzenia i prowadzenia stron internetowych,

5)       rzetelno嗆 i odpowiedzialno嗆 za wykonywane zadania,

6)       samodzielno嗆, komunikatywno嗆, rzetelno嗆,

7)       umiej皻no嗆 pracy w zespole,

8)       wysoka kultura osobista, odporno嗆 na stres.

 

           3. Zakres wykonywanych zada na stanowisku:

1)       administrowanie sprz皻em, programami i systemem informacyjnym w szkole,

2)       zabezpieczenie sprawnego funkcjonowania systemu informatycznego w szkole,

3)       realizacja wdro瞠 i modyfikacji systemów informatycznych w tym:

         a)zbieranie wniosków dotycz帷ych wprowadzania zmian w oprogramowaniu w鈔ód pracowników          administracyjnych i nauczycieli,

         b) ewidencja licencji programów komputerowych,

         c) instalowanie nowego oprogramowania na komputerach,

         d) nadzór nad w豉軼iwym i prawid這wym wykorzystaniem oprogramowania na poszczególnych komputerach,

4)      usuwanie awarii sprz皻u komputerowego; w przypadku powa積ych awarii przygotowanie sprz皻u do przekazania serwisowi,

5)      opracowanie wymaga technicznych oraz wskazanie potrzebnego sprz皻u komputerowego do zakupu,

6)      planowanie i realizacja rozwoju sieci komputerowych oraz tworzenie nowych stanowisk komputerowych,

7)       wykonywanie kopii bezpiecze雟twa eksploatowanych baz danych,

8)      prowadzenie gospodarki sprz皻em informatycznym oraz materia豉mi eksploatacyjnymi,

9)       pomoc przy prowadzeniu strony ”www” szko造,

10)   zapewnienie wysokiego poziomu bezpiecze雟twa i ochrony danych przed dost瘼em osób nieuprawnionych,

11)   obs逝ga techniczna dziennika elektronicznego,

12)   obs逝ga programów funkcjonuj帷ych w szkole.

          4. Wymagane dokumenty:

1)       list motywacyjny,

2)       CV z dok豉dnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)       kserokopie dokumentów potwierdzaj帷ych sta pracy (鈍iadectwa pracy, za鈍iadczenia),

4)      kserokopie dokumentów potwierdzaj帷ych kwalifikacje i wykszta販enie,

5)      o鈍iadczenie kandydata o posiadaniu pe軟ej zdolno軼i do czynno軼i prawnych oraz      o korzystaniu z pe軟i praw publicznych,

6)      o鈍iadczeniu o braku przeciwwskaza zdrowotnych do zajmowania danego stanowiska,

7)      kopia dokumentu potwierdzaj帷ego posiadanie polskiego obywatelstwa lub o鈍iadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

8)      inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiej皻no軼iach

9)      o鈍iadczenie kandydata o tym, 瞠 nie by karany za przest瘼stwa lub przest瘼stwa skarbowe oraz, 瞠 nie jest prowadzone przeciwko niemu post瘼owanie o przest瘼stwo 軼igane z oskar瞠nia publicznego lub przest瘼stwo skarbowe (osoba, której zostanie przedstawiona propozycja zatrudnienia - informacja z Krajowego Rejestru Karanego o niekaralno軼i za przest瘼stwa pope軟ione umy郵nie).

10)  o鈍iadczenie, 瞠 kandydat wyra瘸 zgod na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w ofercie pracy zgodnie z ustaw z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych(tj. Dz. U. z 2014r. poz.1182 z pó幡. zm) w celu przeprowadzenia naboru.

Termin i miejsce sk豉dania dokumentów:

Termin: do dnia 04 grudnia 2015r., godz. 10.00.

Miejsce: Zespó Szkó Nr 4 ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok

 Oferty nale篡 sk豉da w zaklejonych kopertach z podanym adresem zwrotnym  i dopiskiem „Nabór na stanowisko informatyka w ZS4”. Za termin z這瞠nia dokumentów przyjmuje si dat wp造wu, a w przypadku ofert wys豉nych poczt, dat stempla pocztowego.

           5. Warunki pracy na stanowisku:

1)      praca biurowa zwi您ana z obs逝g sprz皻u komputerowego i systemów informatycznych, praca przy komputerze,

2)      pierwsza umowa o prac zawarta b璠zie na czas okre郵ony nie d逝窺zy ni 6 miesi璚y.

Uwagi:

Kandydaci spe軟iaj帷y wymagania niezb璠ne zostan powiadomieni telefonicznie o terminie dalszej rekrutacji.

Dokumenty, które wp造waj niekompletne lub po up造wie wskazanego terminu, nie b璠 rozpatrywane.

Z這穎ne aplikacje nie podlegaj zwrotowi.

Dodatkowe informacje mo積a uzyska pod numerem telefonu 85 741 93 52

                                                                     Bia造stok, 16.11.2015r.

» WYNIKI NABORU

17-12-2015 13:33:40

A OGΜSZENIE O WYNIKU POST襾OWANIA PRZETARGOWEGO

Bia造stok 10.06.2015r.

 

OGΜSZENIE

O WYNIKU POST襾OWANIA

PRZETARGOWEGO

 

ZS4-240.1/2015

 

 

            Uprzejmie informuj, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostaw zestawówobiadowych do stoówki szkolnej przy Zespole szkó nr 4 w Bia造mstoku w roku szkolnym 2015 - 2016 - najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

PPHU „MILENIUM”

Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A,

19-200 Grajewo

Cena oferty:165.132,15 z.brutto

ㄠczna ilo嗆 uzyskanych punktów: 100 pkt.

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

Lp.

Firma

Cena oferty

Jako嗆

RAZEM

1

PRUSZYNKA GASTRONOMIA Piotr Pruszy雟ki ul. Jarz瑿inowa 2A lok. 1, 15-793 Bia造stok, Tel./fax: 85 679 38 43, 604 201 288, e-mail: pruszyniak8@wp.pl

71,747

10,000

81,747

2

PPHU AGAZA Agata Zejer Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz, Tel./fax: 85 719 27 72 / 85 719 27 74, e-mail biuro@zejer.pl

89,325

10,000

99,325

3

PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A, 19-200 Grajewo, tel 515192764, e-mail: restauracja.milenium@gmail.com

90,000

10,000

100,000

4

Casablanca Catering Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Bia造stok, Tel./fax: 85 747 00 20, e-mail: biuro@casablanca-catering.pl

85,683

10,000

95,683

Dzia豉j帷 zgodnie z art. 94  ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, i zawarcie umowy w powy窺zej sprawie mo磧iwe b璠zie niezw這cznie po przes豉niuniniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Bia造stok 10.06.2015r.

 

 

OGΜSZENIE

O WYNIKU POST襾OWANIA

PRZETARGOWEGO 

 

ZS4-240.1/2015

 

 

            Uprzejmie informuj, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostaw zestawówobiadowych do stoówki szkolnej przy Zespole szkó nr 4 w Bia造mstoku w roku szkolnym 2015 - 2016 - najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

PPHU „MILENIUM”

Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A,

19-200 Grajewo 

Cena oferty:165.132,15 z.brutto

 

ㄠczna ilo嗆 uzyskanych punktów: 100 pkt. 

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

 

Lp.

Firma

Cena oferty

Jako嗆

RAZEM

1

PRUSZYNKA GASTRONOMIA Piotr Pruszy雟ki ul. Jarz瑿inowa 2A lok. 1, 15-793 Bia造stok, Tel./fax: 85 679 38 43, 604 201 288, e-mail: pruszyniak8@wp.pl

71,747

10,000

81,747

2

PPHU AGAZA Agata Zejer Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz, Tel./fax: 85 719 27 72 / 85 719 27 74, e-mail biuro@zejer.pl

89,325

10,000

99,325

3

PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A, 19-200 Grajewo, tel 515192764, e-mail: restauracja.milenium@gmail.com

90,000

10,000

100,000

4

Casablanca Catering Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Bia造stok, Tel./fax: 85 747 00 20, e-mail: biuro@casablanca-catering.pl

85,683

10,000

95,683

 

Dzia豉j帷 zgodnie z art. 94  ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych(Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, i zawarcie umowy w powy窺zej sprawie mo磧iwe b璠zie niezw這cznie po przes豉niuniniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

10-06-2015 14:27:34

A Pytania wraz z odpowiedziami do post瘼owania

Pytanie nr 1

» tutaj

Pytanie nr 2

» tutaj

01-06-2015 08:32:17

A Og這szenie o zam闚ieniu-dostawa obiad闚 do sto堯wki szkolnej

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs4bialystok.xaa.pl


Bia造stok: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej w roku szkolnym 2015 - 2016
Numer og這szenia: 124072 - 2015; data zamieszczenia: 26.05.2015
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku , ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 85 7419 352, faks 85 7419 352.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zs4bialystok.xaa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: samorz康owa jednostka o鈍iatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej w roku szkolnym 2015 - 2016.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stoówki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠: 1) dziennie nale篡 dostarczy oko這 235 obiadów, 2) w roku szkolnym 2015 - 2016 razem nale篡 dostarczy oko這 41 595 obiadów, tj. 235 obiadów x 177 dni 篡wieniowych. Zastrzega si mo磧iwo嗆 zmniejszenia ilo軼i dostarczanych obiadów. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych:

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 • Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, które stanowi b璠 nie wi璚ej ni 10% warto軼i zamówienia podstawowego. Zamówienia te zostan udzielone na warunkach okre郵onych w niniejszej SIWZ i ofercie z這穎nej przez wy這nionego wykonawc.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 24.06.2016.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i posiada zezwolenie na prowadzenie dzia豉lno軼i cateringowej wydane w drodze decyzji w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydanego na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o Bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz. U. 171 poz. 1225 z pó幡. zm.) zezwalaj帷ej na prowadzenie dzia豉lno軼i gastronomicznej w zakresie produkcji od surowca do wyrobu gotowego da kulinarnych na potrzeby us逝g cateringowych przewo穎nych 鈔odkiem transportu;
 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us逝gi cateringowe polegaj帷e na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 90 000 z brutto ka盥a. Zamawiaj帷y uzna us逝g za spe軟iaj帷 postawiony wymóg w zakresie warto軼i gdy zosta豉 ona zrealizowana w ramach jednej umowy;
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i dysponuje lub b璠zie dysponowa co najmniej jednym samochodem do przewozu 篡wno軼i, na który zosta豉 wydana decyzja/zezwolenie w豉軼iwego Pa雟twowego Inspektora Sanitarnego wydana na podstawie Ustawy z dnia 25.08.2006 r. o Bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wienia (Dz. U. 171 poz. 1225 z pó幡. zm.) dopuszczaj帷a samochód do przewozu 篡wno軼i;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Wyka瞠 i dysponuje lub b璠zie dysponowa jedn osob - szefem kuchni posiadaj帷ym dyplom uzyskania tytu逝 zawodowego mistrza w zawodzie kucharz/kucharz ma貫j gastronomii uzyskany przed komisj egzaminacyjn izby rzemie郵niczej na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemio郵e ( Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 979, z pó幡. zm.) lub wydany na podstawie wcze郾iej obowi您uj帷ych przepisów prawa oraz posiadaj帷ym co najmniej 3 letnie do鈍iadczenie na stanowisku kucharza oraz co najmniej jedn osob, która przygotuje jad這spis zgodnie z wymaganiami dotycz帷ymi posi趾ów dla dzieci w wieku szkolnym (dietetyk, technolog 篡wienia lub wykszta販enie kierunkowe). Wykonawca ma prawo zg這si osob, która z racji przygotowania i do鈍iadczenia zawodowego spe軟ia jednocze郾ie warunki okre郵one dla obu z ww. wymaga.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczególno軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
 • wykaz narz璠zi, wyposa瞠nia zak豉du i urz康ze technicznych dost瘼nych wykonawcy us逝g lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy; b. jad這spis miesi璚zny (4 tyg.), realizowany cyklicznie w kolejnych miesi帷ach; jad這spis powinien zawiera opis oraz sk豉d proponowanych da obiadowych, gramatur, kaloryczno嗆 potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾u oraz ogóln kaloryczno嗆 obiadu; c. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowi您a w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. je郵i ofert podpisuje osoba/osoby nie figuruj帷e w odpisie z w豉軼iwego rejestru).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jako嗆 - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej Umowy w przypadkach, gdy: a) nast徙i zmiana powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Umowy, której nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie jest to zawinione przez Strony, b) w celu prawid這wego wykonania Umowy niezb璠na i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowi您ania przez Wykonawc, czego nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie jest to zawinione przez Strony, c) niezb璠na i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze wzgl璠u na zaistnienie okoliczno軼i lub zdarze uniemo磧iwiaj帷ych realizacj Umowy w wyznaczonym terminie, których nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie s one zawinione przez Strony, w szczególno軼i zmian w harmonogramie roku szkolnego, d) zmiany miejsca dostawy ze wzgl璠u na zmiany organizacyjne po stronie zamawiaj帷ego, e) zmiany danych teleadresowych zamawiaj帷ego lub wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4bialystok.xaa.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok Telefon / Fax: 85 741 94 52 e-mail: gimdg@poczta.onet.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 03.06.2015 godzina 10:00, miejsce: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

» tutaj

2. Za陰cznik 1

» tutaj

3. Za陰cznik 2

» tutaj

4. Za陰cznik 3

» tutaj

5. Za陰cznik 4

» tutaj

6. Za陰cznik 5

» tutaj

7. Za陰cznik 6

» tutaj

8. Za陰cznik 7

» tutaj

9. Za陰cznik 8

» tutaj

26-05-2015 12:16:07

A Og這szenie o wyniku przetargu na prowadzenie sklepiku szkolnego

                                                                                                   Bia造stok, 18.08.2014 r.

 

OGΜSZENIE O ROZSTRZYGNI犴IU PRZETARGU NA WYNAJEM POMIESZCZENIA Z PRZEZNACZENIEM NA SKLEPIK SZKOLNY

 

         Zgodnie z § 6 Zarz康zenia Nr 4535/14 Prezydenta Miasta Bia貫gostoku
z dnia 11.06.2014 r. w sprawie okre郵enia regulaminu przetargów, warunków umów najmu, dzier瘸wy i u篡czenia lokali u篡tkowych i nieruchomo軼i stanowi帷ych zasób Gminy Bia造stok oraz stawek czynszu  

Wynajmuj帷y zawiadamia, i w dniu 14.08.2014 r. wybrano najkorzystniejsz ofert
w przetargu na wynajem pomieszczenia z przeznaczeniem na sklepik szkolny znajduj帷y si w Zespole Szkó Nr 4 w Bia造mstoku

Wp造n窸a jedna oferta:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Cena netto w z這tych

1

PRIMAGD Magdalena ㄆcyk 15-773 Bia造stok, ul. Rzemie郵nicza 32/26 NIP 542-271-35-93

617,00

 

Za najkorzystniejsz uznana zosta豉 oferta nr 1 z這穎na przez PRIMAGD Magdalena ㄆcyk 15-773 Bia造stok, ul. Rzemie郵nicza 32/26 NIP 542-271-35-93 z cen czynszu miesi璚znego netto w wysoko軼i 617,00 z. Oferta ta zosta豉 uznana za najkorzystniejsz, bowiem spe軟i豉 wszystkie wymogi okre郵one w regulaminie przetargu oraz w og這szeniu o przetargu
i przedstawi豉 cen wy窺z ni minimalna cena czynszu podana przez Wynajmuj帷ego.

Wynajmuj帷y powiadomi wybranego oferenta o terminie zawarcia umowy.

Dyrektor Zespo逝 Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, dzi瘯uje za  przygotowanie i z這瞠nie oferty.

 

                                        Dyrektor Zespo逝 Szkó Nr 4 w Bia造mstoku

                                                         Anna Rogowska

18-08-2014 15:23:23

A Og這szenie o przetargu na prowadzenie sklepiku szkolnego

OGΜSZENIE O PRZETARGU

 

Dyrektor Zespo逝 Szkó Nr 4 w Bia造mstoku og豉sza pisemny przetarg na wynajem pomieszczenia o powierzchni  9,7 m2 z przeznaczeniem na sklepik szkolny

 

Po這瞠nie: ul. Dojlidy Górne 48, 15 – 572 Bia造stok

Pomieszczenie znajduje si w budynku szko造. Przeznaczone jest na prowadzenie sklepiku szkolnego.

Okres wynajmu: 01.09.2014 r. – 30.06.2017 r.

Cena  wywo豉wcza za wynajem wynosi 600,00 z netto miesi璚znie.

Wynajmuj帷y  na  dzie  og這szenia  przetargu jest  zwolniony  podmiotowo od  podatku  VAT: 
cena  netto = cena  brutto.

Wylicytowana w przetargu kwota miesi璚znego czynszu b璠zie obowi您ywa豉 w miesi帷ach od wrze郾ia do czerwca ka盥ego roku.

Termin p豉tno軼i czynszu ustala si miesi璚znie z góry, w terminie do 20 dnia ka盥ego miesi帷a z góry.

 

Pomieszczenie wyposa穎ne jest w instalacje:  elektryczn, centralnego ogrzewania, wodno-kanalizacyjn. Cena czynszu zawiera op豉ty z tytu逝 eksploatacji przedmiotu najmu (energia elektryczna, woda  i 軼ieki, wywóz nieczysto軼i oraz centralne ogrzewanie).

 

Po wynaj璚iu od szko造 w/w pomieszczenia oferent zobowi您any b璠zie do prowadzenia sklepiku na nast瘼uj帷ych zasadach:

- prowadzenie dzia豉lno軼i zgodnie z przepisami bhp, ppo., Sanepidu,

- wyposa瞠nie sklepiku w niezb璠ny sprz皻 i meble,

- utrzymanie czysto軼i i porz康ku na terenie sklepiku oraz w bezpo鈔ednim jego s御iedztwie,

- konsultowanie z Dyrektorem Zespo逝 Szkó Nr 4 oferowanego asortymentu. Asortyment powinien obejmowa „zdrow 篡wno嗆” m/in.  soki naturalne, wod mineraln, batony i ciastka zbo穎we, czekolad pe軟owarto軼iow, owoce sezonowe i suszone, dro盥ówki, kanapki wykonane ze 鈍ie篡ch produktów. W asortymencie sklepiku mog znale潭 si równie artyku造 szkolne np. zeszyty, d逝gopisy, oówki, gumki itp.  Nie powinny  natomiast  znajdowa  si takie produkty jak:  chipsy  i napoje gazowane.

-  zakaz sprzedawania artykuów tytoniowych, alkoholowych, pirotechnicznych, 豉twopalnych itp.

 

Oferent bior帷y udzia w przetargu zobowi您uje si do zawarcia umowy na warunkach zawartych w projekcie umowy.

Przed przyst徙ieniem do sporz康zenia oferty Oferent winien dokona wizji lokalnej pomieszczenia b璠帷ego przedmiotem najmu.

Oferent mo瞠 z這篡 tylko jedn ofert dotycz帷 przedmiotu najmu. Z這瞠nie przez oferenta wi璚ej ni jednej oferty skutkowa b璠zie odrzuceniem wszystkich z這穎nych przez niego ofert.

Oferent mo瞠 wprowadzi zmiany lub wycofa z這穎na ofert przed up造wem terminu sk豉dania ofert.

 

Oferta powinna zawiera nast瘼uj帷e dane:

a)      imi i nazwisko, adres, Nr PESEL, nazw oferenta i jego siedzib, Nr NIP, regon, umow spó趾i cywilnej,

b)      odpis z w豉軼iwego rejestru nie starszy ni 6 miesi璚y,

c)      pisemne o鈍iadczenie o zapoznaniu si z regulaminem przetargu, warunkami przetargu zawartymi w og這szeniu, warunkami umowy najmu oraz  o przyj璚iu ich bez zastrze瞠,

d)     z這穎ne pisemne o鈍iadczenie, o tym 瞠 znany jest mu stan techniczny lokalu lub nieruchomo軼i oraz jest 鈍iadomy, i na najemcy lub dzier瘸wcy ci捫y obowi您ek uzyskania opinii, zezwole lub decyzji stosownych organów w przedmiocie mo磧iwo軼i przeprowadzenia zamierzonej dzia豉lno軼i.

e)      potwierdzenie wp豉cenia wadium,

f)       oferta musi zawiera cen wy窺z od wywo豉wczej.

Oferty nale篡 sk豉da w sekretariacie szko造 przy ul. Dojlidy Górne 48 do dnia 14.08.2014 r. do godz. 10.00 w  nieprzejrzystych, zamkni皻ych kopertach z napisem:

„Przetarg na wynajem powierzchni na sklepik szkolny w ZS Nr 4 w Bia造mstoku.

Nie otwiera do   14.08.2014 r. do godz.10.30”

Oferty z這穎ne po terminie sk豉dania ofert zostan zwrócone bez otwierania.

Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wp豉cenie wadium w wysoko軼i 1800 z na konto szko造: PEKAO S.A Bia造stok Nr 82 1240 5211 1111 0010 5856 6326 oraz przed這瞠nie dowodu wp豉ty najpó幡iej do dnia 14.08.2014 r. do godz. 10.00.

Otwarcie ofert odb璠zie si 14.08.2014 r. o  godz. 10.30 w sali nr 10.

Za najkorzystniejsz ofert b璠zie uznana oferta z najwy窺z cen.

Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku zastrzega sobie prawo do zamkni璚ia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert.

Organizator przetargu odrzuci ofert, je瞠li:

a)      zosta豉 z這穎na po wyznaczonym terminie, w niew豉軼iwym miejscu lub zosta豉 podpisana przez osob nie upowa積ion do reprezentowania Oferenta,

b)      uczestnik przetargu nie wp豉ci wadium (nie dostarczy potwierdzenia wp豉ty),

c)      uczestnik przetargu nie zaoferowa co najmniej ceny wywo豉wczej.

Oferent zostanie niezw這cznie poinformowany o odrzuceniu oferty.

Lokal mo積a ogl康a codziennie w godzinach od 10.00 do 14.00.

Szczegó這wych informacji w sprawie przetargu udziela sekretariat szko造 tel. 85 741 94 52

Regulamin przetargu, wzór oferty i umowy w sekretariacie szko造 oraz do pobrania na stronie internetowej szko造: www.zs4bialystok.xaa.pl

REGULAMIN PRZETARGU » tutaj

FORMULARZ OFERTOWY » tutaj

O名IADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SI Z REGULAMINEM » tutaj

O名IADCZENIE OFERENTA O ZAPOZNANIU SI ZE STANEM NIERUCHOMO列I » tutaj

WZÓR UMOWY » tutaj

 

23-07-2014 12:10:17

A OGΜSZENIE O WYNIKU POST襾OWANIA PRZETARGOWEGO

Bia造stok, 11.06.2014 r.

 

 

OGΜSZENIE

O WYNIKU POST襾OWANIA

PRZETARGOWEGO

 

ZS4-240.1/2014

 

 

            Uprzejmie informuj, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostaw zestawów obiadowych do stoówki szkolnej przy Zespole Szkó Nr 4 w Bia造mstoku w roku szkolnym 2014/2015.

 - najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

PPHU „MILENIUM”

Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A,

19-200 Grajewo

Cena oferty: 167.768,90 z. brutto

 

ㄠczna ilo嗆 uzyskanych punktów: 100 pkt.

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

 

Lp.

Firma

Cena oferty

Jako嗆

RAZEM

1

Pruszynka  Gastronomia Piotr Pruszy雟ki, ul. Jarz瑿inowa 2A lok 1, 15-793 Bia造stok

74,172

10,000

84,172

2

PPHU AGAZA Agata Zejer Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz

nieklasyfikowana

nieklasyfikowana

nieklasyfikowana

3

PPHU „MILENIUM” Celina Wiszowata os. Po逝dnie 26A, 19-200 Grajewo

90,000

10,000

100

4

Casablanka Catering Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Bia造stok

86,563

10,000

96,563

5

PRZEDSI牞IORSTWO GASTRONOMICZNO-USΣGOWE „ARTGAJ” Artur Gajda ul. Magnoliowa 2/14, 15-669 Bia造stok

nieklasyfikowana

nieklasyfikowana

nieklasyfikowana

 

Zamawiaj帷y w trakcie badania i oceny tre軼i ofert w zestawieniu z postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia stwierdzi i oferty firm:

 1. PPHU AGAZA Agata Zejer Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz;

oraz

 1. PRZEDSI牞IORSTWO GASTRONOMICZNO-USΣGOWE „ARTGAJ” Artur Gajda ul. Magnoliowa 2/14, 15-669 Bia造stok;

 

nie wykaza造 spe軟ienia warunków udzia逝 postawionych dla wykonawców w przedmiotowym post瘼owaniu.

Powy窺ze stanowi przes豉nk przewidzian tre軼i art. 24 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówie publicznych  (Dz. U. 2013.poz.907 ze zm.) mówi帷 i z post瘼owania o udzielenie zamówienia wyklucza si wykonawców, którzy nie wykazali spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu co na podstawie postanowie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp musi spowodowa odrzucenie oferty wykonawcy wykluczonego z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia.

W uzasadnieniu:

Ad. 1. W odniesieniu do wykonawcy sk豉daj帷ego ofert pod nazw: PPHU AGAZA Agata Zejer - zamawiaj帷y, Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku stwierdzi i wykonawca nie wykaza i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us逝g cateringowych polegaj帷ych na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób realizowanych w ramach jednej umowy o warto軼i nie mniejszej ni 90 000 z brutto ka盥a.

Z przed這穎nych wraz z ofert referencji oraz wykazu wykonanych us逝g jak równie z這穎nych w drodze odpowiedzi na wezwanie do uzupe軟ienia dokumentów nie wynika aby wykonawca PPHU AGAZA Agata Zejer legitymowa豉 si co najmniej dwiema realizacjami w wymaganym zapisami SIWZ zakresie. Przed這穎ne dokumenty nie potwierdzaj w swojej tre軼i aby wykonawca na dzie z這瞠nia oferty w ramach wykonania wskazanych zobowi您a umownych wype軟ia stawiany warunek. Za陰czone, niepe軟e referencje oraz niespójne fragmenty umów z jednostronnie parafowanymi adnotacjami w 瘸den sposób nie wype軟iaj zarówno swoj form jak równie tre軼i jednoznacznych i precyzyjnych oczekiwa zamawiaj帷ego wyartyku這wanych zarówno w SIWZ jak równie w pó幡iejszej korespondencji w zakresie wykazania konkretnych informacji odnosz帷ych si do postawionego warunku udzia逝.

Wobec nie wykazania spe軟ienia warunków udzia逝 postawionych dla uczestników w przedmiotowym post瘼owaniu zamawiaj帷y wyklucza wykonawc PPHU AGAZA Agata Zejer, która nie wykaza豉 spe軟ienia warunków udzia逝 co na podstawie postanowie art. 89 ust.1 pkt. 5 ustawy Pzp musi spowodowa odrzucenie oferty wykonawcy wykluczonego z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia.

Ad. 2. W odniesieniu do wykonawcy sk豉daj帷ego ofert pod nazw: Przedsi瑿iorstwo Gastronomiczno - Us逝gowe „ARTGAJ” Artur Gajda - zamawiaj帷y, Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku stwierdzi i wykonawca nie przed這篡 wraz z ofert a tak瞠 nie uzupe軟i w odpowiedzi na wezwanie oferty o aktualny dokument zezwolenie/decyzj/opini w豉軼iwego organu inspekcji sanitarnej stwierdzaj帷y dopuszczenie 鈔odków transportu w zakresie przewozu 篡wno軼i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wieniu (Dz. U. z 2011r., Nr 171, poz. 1016 z pó幡. zm.). Przedmiotowy warunek by okre郵ony w SIWZ a wykazanie jego spe軟ienia stanowi這 w post瘼owaniu podstaw do uznania oferty za niepodlegaj帷 odrzuceniu.

Dzia豉j帷 zgodnie z art. 94  ust. 1 pkt 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r.  poz. 907 ze zm.) zawiadamiam, i zawarcie umowy w powy窺zej sprawie mo磧iwe b璠zie po up造wie 5 dni od dnia przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

11-06-2014 10:57:01

A Pytania wraz z odpowiedziami do post瘼owania

Pytanie nr 1

» tutaj

20-05-2014 14:54:36

A Og這szenie o zam闚ieniu - dostawa obiad闚 do sto堯wki szkolnej

Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs4bialystok.xaa.pl


Bia造stok: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej
Numer og這szenia: 167240 - 2014; data zamieszczenia: 19.05.2014
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku , ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 85 7419 352, faks 85 7419 352.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: ww.zs4bialystok.xaa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: samorz康owa jednostka o鈍iatowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stoówki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠: - dziennie nale篡 dostarczy oko這 230 obiadów, - w roku szkolnym 2014/2015 nale篡 dostarczy oko這 41.630 obiadów, tj. 230 obiadów x 181 dni . Zastrzega si mo磧iwo嗆 zmniejszenia ilo軼i dostarczanych obiadów. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych:

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 • Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, które stanowi b璠 nie wi璚ej ni 10% warto軼i zamówienia podstawowego.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 25.06.2015.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 •  
  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.1, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i posiada aktualny wpis do rejestru zak豉dów podlegaj帷ych urz璠owej kontroli prowadzony przez Pa雟twow Inspekcj Sanitarn uprawniaj帷y Wykonawc do prowadzenia dzia豉lno軼i cateringowej oraz decyzj/za鈍iadczenie Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zak豉du prowadz帷ego dzia豉lno嗆 zwi您an z produkcj i dostarczaniem posi趾ów a tak瞠 zezwolenie/decyzj/opini w豉軼iwego organu inspekcji sanitarnej stwierdzaj帷e dopuszczenie 鈔odków transportu w zakresie przewozu 篡wno軼i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wieniu (Dz. U. z 2011r., Nr 171, poz. 1016 z pó幡. zm.);
 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 •  
  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.2, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us逝gi cateringowe polegaj帷e na codziennym przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 90 000 z brutto ka盥a realizowanych w ramach jednej umowy;
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 •  
  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.3, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy;
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 •  
  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.4, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i dysponuje lub b璠zie dysponowa: co najmniej jedn osob, która przygotuje jad這spis zgodnie z wymaganiami dotycz帷ymi posi趾ów dla dzieci w wieku szkolnym (dietetyk, technolog 篡wienia lub wykszta販enie kierunkowe) oraz co najmniej jedn osob posiadaj帷 odpowiednie kwalifikacje i do鈍iadczenie w zakresie przygotowywania posi趾ów (wykszta販enie min. zawodowe na kierunku gastronomicznym). Wykonawca ma prawo zg這si osob, która z racji przygotowania i do鈍iadczenia zawodowego spe軟ia jednocze郾ie warunki okre郵one dla obu z ww. specjalno軼i.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 •  
  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.5, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i posiada op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 100 000 z na ka盥e zdarzenie;

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczególno軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • o鈍iadczenie, 瞠 osoby, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, je瞠li ustawy nak豉daj obowi您ek posiadania takich uprawnie;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ。YCH, 浩 OFEROWANE DOSTAWY, USΣGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRE印ONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, 瞠 oferowane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi odpowiadaj okre郵onym wymaganiom nale篡 przed這篡:

 • inne dokumenty

jad這spis miesi璚zny (4 tyg.), realizowany cyklicznie w kolejnych miesi帷ach; jad這spis powinien zawiera opis oraz sk豉d proponowanych da obiadowych, gramatur, kaloryczno嗆 potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾u oraz ogóln kaloryczno嗆 obiadu. (Wzór - za. nr 6 do SIWZ)

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy (Wzór - za. nr 3 do SIWZ); b. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowi您a w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. je郵i ofert podpisuje osoba/osoby nie figuruj帷e w odpisie z w豉軼iwego rejestru).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jako嗆 - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmian postanowie zawartej Umowy w przypadkach, gdy: a) nast徙i zmiana powszechnie obowi您uj帷ych przepisów prawa w zakresie maj帷ym wp造w na realizacj Umowy, której nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie jest to zawinione przez Strony, b) w celu prawid這wego wykonania Umowy niezb璠na i konieczna jest zmiana sposobu wykonania zobowi您ania przez Wykonawc, czego nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie jest to zawinione przez Strony, c) niezb璠na i konieczna jest zmiana terminu wykonania Umowy ze wzgl璠u na zaistnienie okoliczno軼i lub zdarze uniemo磧iwiaj帷ych realizacj Umowy w wyznaczonym terminie, których nie da這 si przewidzie pomimo zachowania nale篡tej staranno軼i i nie s one zawinione przez Strony, w szczególno軼i zmian w harmonogramie roku szkolnego, d) zmiany miejsca dostawy ze wzgl璠u na zmiany organizacyjne po stronie zamawiaj帷ego, e) zmiany danych teleadresowych zamawiaj帷ego lub wykonawcy.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4bialystok.xaa.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok Telefon / Fax: 85 741 94 52 e-mail: gimdg@poczta.onet.pl www.zs4bialystok.xaa.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 27.05.2014 godzina 10:00, miejsce: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

 

1. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

» tutaj

2. Za陰cznik 1

» tutaj

3. Za陰cznik 2

» tutaj

4. Za陰cznik 3

» tutaj

5. Za陰cznik 4

» tutaj

6. Za陰cznik 5

» tutaj

7. Za陰cznik 6

» tutaj

8. Za陰cznik 7

» tutaj

19-05-2014 15:23:53

A OGΜSZENIE O WYNIKU POST襾OWANIA PRZETARGOWEGO

Bia造stok, 21.10.2013r.

 

 

OGΜSZENIE

O WYNIKU POST襾OWANIA

PRZETARGOWEGO

 

ZS4-240.2/2013

 

 

 

Uprzejmie informuj, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostaw zestawów obiadowych II do stoówki szkolnej przy Zespole Szkó Nr 4 w Bia造mstoku w roku szkolnym 2013/2014.

- najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

Przedsi瑿iorstwo Gastronomiczno-Us逝gowe

"ARTGAJ" Artur Gajda

ul. Magnoliowa2/14

15-669 Bia造stok

 

Cena oferty: 144.900, z. brutto

 

ㄠczna ilo嗆 uzyskanych punktów: 100 pkt.

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

 

Lp.

Firma

Cena oferty

Jako嗆

RAZEM

1

Zak豉d us逝g Cateringowych "Rodzinny" Krystian Topór, ul. Proletariacka 11, 15-449 Bia造stok

86,697

10

96,697

4

Casablanca Catering Sp.zo.o. ul. Legionowa 10 lok. 209 15-099 Bia造stok

84,375

10

94,375

5

Lewar Serwis Sp.zo.o. ul. Wojska Polskiego 52 17-100 Bielsk Podlaski

73,398

10

83,398

8

Przedsi瑿iorstwo Gastronomiczno-Us逝gowe "ARTGAJ" Artur Gajda ul. Magnoliowa2/14 15-669 Bia造stok

90,000

10

100

 

Ponadto na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp z przedmiotowego post瘼owania jako z這穎ne przez wykonawc wykluczonego z udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia zosta造 odrzucone nast瘼uj帷e oferty firm:

 1. PPHU AGAZA Agata Zejer Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz;

 2. "Bar S這neczny" Olszewscy i wspólnicy Spó趾a Jawna, ul. Sienkiewicza 5, 15-092 Bia造stok;

 3. Maj徠ek Howieny Anna Mancewicz Pomigacze 91 18-106 Turo填 Ko軼ielna;

oraz

 1. Kajar Sklep & Bar Katarzyna Przemielewska Kuriany 6, 15-588 Bia造stok;

 

W uzasadnieniu:

 

Ad.1. Wykonawca - Firma PPHU AGAZA Agata Zejer Barszczewo 2A, 16-070 Choroszcz nie wykaza spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie posiadania wiedzy i do鈍iadczenia wymaganego w przedmiotowym post瘼owaniu oraz posiadania op豉conej polisy OC. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca winien wykaza i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 us逝g cateringow polegaj帷 na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 70 000 z brutto oraz posiada op豉con polis OC. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca winien wykaza i posiada op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 100 000 z na ka盥e zdarzenie;

Wykonawca nie przedstawi 瘸dnego dokumentu potwierdzaj帷ego i z這穎na w ofercie polisa zosta豉 op豉cona oraz wobec braku wykazania posiadania do鈍iadczenia spe軟iaj帷ego postawiony wymóg, Zamawiaj帷y dzia豉j帷 na podstawie art. 24. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zmuszony jest wykluczy z post瘼owania wykonawc firm PPHU AGAZA Agata Zejer i w konsekwencji, w zwi您ku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ofert firmy odrzuci.

 

Ad.2. Wykonawca - Firma "Bar S這neczny" Olszewscy i wspólnicy Spó趾a Jawna, ul. Sienkiewicza 5, 15-092 Bia造stok nie wykaza spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie posiadania op豉conej polisy OC wymaganej w przedmiotowym post瘼owaniu. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca winien wykaza i posiada op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 100 000 z na ka盥e zdarzenie;

Wykonawca w drodze uzupe軟ienia dostarczy potwierdzenie wystawione przez firm Po鈔ednictwa Ubezpieczeniowego Stanis豉w Marek Czes豉w jednak z dostarczonych dokumentów nie wynika zale積o嗆 lub umocowanie do wyst瘼owania w imieniu wystawcy polisy - firmy Compensa TU S.A. VIG.

Wobec braku jednoznacznego potwierdzenia op豉cenia polisy wystawionej przez firm Compensa TU S.A. VIG Zamawiaj帷y dzia豉j帷 na podstawie art. 24. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zmuszony jest wykluczy z post瘼owania wykonawc firm "Bar S這neczny" Olszewscy i wspólnicy Spó趾a Jawna, ul. Sienkiewicza 5, 15-092 Bia造stok i w konsekwencji, w zwi您ku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ofert firmy odrzuci.

 

Ad.3. Wykonawca - Firma Maj徠ek Howieny Anna Mancewicz Pomigacze 91 18-106 Turo填 Ko軼ielna nie wykaza spe軟ienia warunków udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie posiadania op豉conej polisy OC wymaganej w przedmiotowym post瘼owaniu. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca winien wykaza i posiada op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 100 000 z na ka盥e zdarzenie oraz nie wykaza spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie posiadania wiedzy i do鈍iadczenia wymaganego w przedmiotowym post瘼owaniu. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca winien wykaza i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 us逝g cateringow polegaj帷 na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 70 000 z brutto.

Wykonawca nie przedstawi 瘸dnego dokumentu potwierdzaj帷ego i z這穎na w ofercie polisa zosta豉 op豉cona oraz wobec braku wykazania posiadania do鈍iadczenia spe軟iaj帷ego postawiony wymóg, Zamawiaj帷y dzia豉j帷 na podstawie art. 24. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zmuszony jest wykluczy z post瘼owania wykonawc firm Maj徠ek Howieny Anna Mancewicz Pomigacze 91 18-106 Turo填 Ko軼ielna i w konsekwencji, w zwi您ku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ofert firmy odrzuci.

 

Ad.4. Wykonawca - Kajar Sklep & Bar Katarzyna Przemielewska Kuriany 6, 15-588 Bia造stok nie wykaza spe軟ienia warunku udzia逝 w post瘼owaniu w zakresie posiadania wiedzy i do鈍iadczenia wymaganego w przedmiotowym post瘼owaniu. Zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca winien wykaza i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 us逝g cateringow polegaj帷 na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 70 000 z brutto.

Wobec braku wykazania posiadania do鈍iadczenia spe軟iaj帷ego postawiony wymóg, Zamawiaj帷y dzia豉j帷 na podstawie art. 24. ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zmuszony jest wykluczy z post瘼owania wykonawc firm Kajar Sklep & Bar Katarzyna Przemielewska Kuriany 6, 15-588 Bia造stok i w konsekwencji, w zwi您ku z art. 89 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp ofert firmy odrzuci.

 

Dzia豉j帷 zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984 i 1047) zawiadamiam, i zawarcie umowy w powy窺zej sprawie mo磧iwe b璠zie po up造wie 5 dni od przes豉nia niniejszego zawiadomienia.

 

21-10-2013 13:55:55

A Og這szenie o zm闚ieniu - dostawa obiadow do sto堯wki szkolnej

 Adres strony internetowej, na której Zamawiaj帷y udost瘼nia Specyfikacj Istotnych Warunków Zamówienia:

www.zs4bialystok.xaa.pl

 


Bia造stok: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej II
Numer og這szenia: 401300 - 2013; data zamieszczenia: 03.10.2013
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku , ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 85 7419 352, faks 85 7419 352.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zs4bialystok.xaa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Zespó szkó.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej II.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stoówki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠: - dziennie nale篡 dostarczy oko這 230 obiadów, - w roku szkolnym 2013/2014 nale篡 dostarczy oko這 34.500 obiadów, tj. 230 obiadów x 150 dni. Zastrzega si mo磧iwo嗆 zmniejszenia ilo軼i dostarczanych obiadów. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do SIWZ..

II.1.5) przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych:

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 • Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, które stanowi b璠 nie wi璚ej ni 10% warto軼i zamówienia podstawowego. Zamówienia te zostan udzielone na warunkach okre郵onych w niniejszej SIWZ i ofercie z這穎nej przez wy這nionego wykonawc.

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.1, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i posiada aktualny wpis do rejestru zak豉dów podlegaj帷ych urz璠owej kontroli prowadzony przez Pa雟twow Inspekcj Sanitarn uprawniaj帷y Wykonawc do prowadzenia dzia豉lno軼i cateringowej oraz decyzj/za鈍iadczenie Pa雟twowej Inspekcji Sanitarnej w sprawie zatwierdzenia zak豉du prowadz帷ego dzia豉lno嗆 zwi您an z produkcj i dostarczaniem posi趾ów a tak瞠 zezwolenie/decyzj/opini w豉軼iwego organu inspekcji sanitarnej stwierdzaj帷e dopuszczenie 鈔odków transportu w zakresie przewozu 篡wno軼i zgodnie z wymogami ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r., o bezpiecze雟twie 篡wno軼i i 篡wieniu (Dz. U. z 2011r., Nr 171, poz. 1016 z pó幡. zm.)

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.2, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 1 us逝gi cateringowe polegaj帷e na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 100 osób o warto軼i nie mniejszej ni 70 000 z brutto ka盥a;

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.3, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy;

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.4, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i dysponuje lub b璠zie dysponowa: co najmniej jedn osob, która przygotuje jad這spis zgodnie z wymaganiami dotycz帷ymi posi趾ów dla dzieci w wieku szkolnym (dietetyk, technolog 篡wienia lub wykszta販enie kierunkowe) oraz co najmniej jedn osob posiadaj帷 odpowiednie kwalifikacje i do鈍iadczenie w zakresie przygotowywania posi趾ów (wykszta販enie min. zawodowe na kierunku gastronomicznym). Wykonawca ma prawo zg這si osob, która z racji przygotowania i do鈍iadczenia zawodowego spe軟ia jednocze郾ie warunki okre郵one dla obu z ww. specjalno軼i.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.5, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i posiada op豉con polis, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia na kwot nie mniejsz ni 100 000 z na ka盥e zdarzenie;

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • potwierdzenie posiadania uprawnie do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania, w szczególno軼i koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;
 • wykaz osób, które b璠 uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, w szczególno軼i odpowiedzialnych za 鈍iadczenie us逝g, kontrol jako軼i lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, do鈍iadczenia i wykszta販enia niezb璠nych do wykonania zamówienia, a tak瞠 zakresu wykonywanych przez nie czynno軼i, oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • op豉con polis, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzaj帷y, 瞠 wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno軼i cywilnej w zakresie prowadzonej dzia豉lno軼i zwi您anej z przedmiotem zamówienia.

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego naczelnika urz璠u skarbowego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem podatków, lub za鈍iadczenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • aktualne za鈍iadczenie w豉軼iwego oddzia逝 Zak豉du Ubezpiecze Spo貫cznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo貫cznego potwierdzaj帷e, 瞠 wykonawca nie zalega z op豉caniem sk豉dek na ubezpieczenia zdrowotne i spo貫czne, lub potwierdzenie, 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawione nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, op豉t, sk豉dek na ubezpieczenie spo貫czne i zdrowotne albo 瞠 uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz這瞠nie na raty zaleg造ch p豉tno軼i lub wstrzymanie w ca這軼i wykonania decyzji w豉軼iwego organu - wystawiony nie wcze郾iej ni 3 miesi帷e przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

 

III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJ。YCH, 浩 OFEROWANE DOSTAWY, USΣGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJ OKRE印ONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, 瞠 oferowane roboty budowlane, dostawy lub us逝gi odpowiadaj okre郵onym wymaganiom nale篡 przed這篡:

 • inne dokumenty

  jad這spis 2-u miesi璚zny (8 tyg.), który b璠zie realizowany cyklicznie z podaniem sk豉dników wagowych (gramatury) i kaloryczno軼i potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾u.

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy b. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowi您a w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. je郵i ofert podpisuje osoba/osoby nie figuruj帷e w odpisie z w豉軼iwego rejestru).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jako嗆 - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku powstania okoliczno軼i których nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie a które uniemo磧iwiaj realizacj zamówienia w po膨danym terminie, a w szczególno軼i zmian w harmonogramie roku szkolnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4bialystok.xaa.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok Telefon: 85 741 94 52 Fax: 85 741 93 52 e-mail: spdojlidy52@wp.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 11.10.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespole Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

 

1 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

» tutaj

2. Za陰cznik 1

» tutaj

3. Za陰cznik 2

» tutaj

4. Za陰cznik 3

» tutaj

5. Za陰cznik 4

» tutaj

6. Za陰cznik 5

» tutaj

7. Za陰cznik 6

» tutaj

8. Za陰cznik 7

» tutaj

Za陰czniki edytowalne (wersja Word)

» tutaj

03-10-2013 14:55:23

A OGΜSZENIE: Wynik post瘼owania przetargowego

Bia造stok, 02.07.2013r.

 

 

OGΜSZENIE

O WYNIKU POST襾OWANIA

PRZETARGOWEGO

 

ZS4-240.1/13

 

Uprzejmie informuj, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego na Przygotowanie i dostaw zestawów obiadowych do stoówki szkolnej przy Zespole Szkó Nr 4 w Bia造mstoku w roku szkolnym 2013/2014.

- najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

Reaktywacja” Natalia Szeszko,

ul. Mickiewicza 174/16,

17-100 Bielsk Podlaski

Cena oferty: 143.780, z. brutto

 

ㄠczna Ilo嗆 uzyskanych punktów: 100 pkt.

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

 

Lp.

Firma

Cena oferty

Pkt.

Jako嗆

Pkt.

RAZEM

1

Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszy雟ki, ul. Jarz瑿inowa 2A lok 1, 15-793 Bia造stok

66,823

10

76,823

2

Casablanka Catering Sp. z o.o., ul. Legionowa 10 lok. 209, 15-099 Bia造stok

74,842

10

84,842

3

Reaktywacja” Natalia Szeszko, ul. Mickiewicza 174/16, 17-100 Bielsk Podlaski

90,000

10

100,000

4

Marta Magdalena Zejer Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno -Handlowo-Us逝gowe M&MZ, 15-070 Choroszcz, Barszczewo 2A

79,000

10

89,000

 

Jednocze郾ie dzia豉j帷 zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, i zawarcie umowy w powy窺zej sprawie mo磧iwe b璠zie niezw這cznie po przes豉niu niniejszego zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

02-07-2013 11:02:11

A OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU : Dostawa obiad闚 do sto堯wki szkolnej

Bia造stok: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej
Numer og這szenia: 230356 - 2013; data zamieszczenia: 14.06.2013
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku , ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 85 7419 352, faks 85 7419 352.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zs4bialystok.xaa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Zespó Szkó.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi.

II.1.4) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stoówki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiaj帷y przewiduje, 瞠 dziennie nale篡 dostarczy oko這 200 obiadów, w roku szkolnym 2013/2014 nale篡 dostarczy oko這 36.400 obiadów, tj. 200 obiadów x 182 dni. Zastrzega si mo磧iwo嗆 zmniejszenia ilo軼i dostarczanych obiadów. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do SIWZ.

II.1.5) przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych:

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 • Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, które stanowi b璠 nie wi璚ej ni 10% warto軼i zamówienia podstawowego. Zamówienia te zostan udzielone na warunkach okre郵onych w niniejszej SIWZ i ofercie z這穎nej przez wy這nionego wykonawc

II.1.6) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.31.00-3, 55.52.40.00-9.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.8) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 27.06.2014.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o którym mowa w pkt 3.1, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.

 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o którym mowa w pkt 3.2, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i: wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us逝gi cateringowe polegaj帷e na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 170 osób o warto軼i nie mniejszej ni 120 000 z brutto ka盥a.

 • III.3.3) Potencja techniczny

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o którym mowa w pkt 3.3, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.

 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o którym mowa w pkt 3.4, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.

 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

  Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

  • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o którym mowa w pkt 3.5, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ianiu warunków udzia逝 w post瘼owaniu nale篡 przed這篡:

 • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, gównych dostaw lub us逝g, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane, oraz za陰czeniem dowodów, czy zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie;

III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:

 • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia豉lno軼i gospodarczej, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert;

III.4.4) Dokumenty dotycz帷e przynale積o軼i do tej samej grupy kapita這wej

 • lista podmiotów nale膨cych do tej samej grupy kapita這wej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, 瞠 nie nale篡 do grupy kapita這wej;

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy; b. jad這spis 2-u miesi璚zny (8 tyg.), który b璠zie realizowany cyklicznie od 09.09.2013r. z podaniem sk豉dników wagowych (gramatury) i kaloryczno軼i potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾ów; c. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowi您a w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. je郵i ofert podpisuje osoba/osoby nie figuruj帷e w odpisie z w豉軼iwego rejestru).

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria zwi您ane z przedmiotem zamówienia:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jako嗆 jad這spisu - 10

IV.3) ZMIANA UMOWY

przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku powstania okoliczno軼i których nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie a które uniemo磧iwiaj realizacj zamówienia w po膨danym terminie, a w szczególno軼i zmian w harmonogramie roku szkolnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4bialystok.xaa.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok Telefon: 85 741 94 52, Fax: 85 741 93 52 e-mail: spdojlidygorne@wp.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 24.06.2013 godzina 10:00, miejsce: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  » tutaj

 

Za陰cznik Nr 1 do SIWZ  » tutaj

Za陰cznik nr 2 do SIWZ  » tutaj

Za陰cznik nr 3 do SIWZ  » tutaj

Za陰cznik nr 4 do SIWZ  » tutaj

Za陰cznik nr 5 do SIWZ  » tutaj

Za陰cznik nr 6 do SIWZ  » tutaj

Za陰czniki edytowalne (wersja word)  » tutaj

18-06-2013 11:35:45

A Wynik post瘼owania przetargowego na wykonanie placu zabaw

Za陰cznik

16-08-2012 15:40:59

A Zapytanie nr 1

Za陰cznik 1

06-08-2012 13:03:24

A OGΜSZENIE CATERING

OGΜSZENIE O WYNIKU POST襾OWANIA

O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku

ul. Dojlidy Górne 48,

15-572 Bia造stok

 

 

og豉sza, 瞠 w post瘼owaniu przetargowym o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego prowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) na Przygotowanie i dostaw zestawów obiadowych do stoówki szkolnej przy Zespole szkó nr 4 w Bia造mstoku w roku szkolnym 2012/2013 najkorzystniejsz ofert z這篡豉 firma:

 

Marta Magdalena Zejer

Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno- Us逝gowe M&MZ,

16-070 Choroszcz,

ul. Barszczewo 2A

Cena oferty: 157.500,00 z.    

 

Klasyfikacja poszczególnych ofert dla kryterium ceny w niniejszym post瘼owaniu przetargowym przedstawia si nast瘼uj帷o:

 

Lp.

Firma

Ocena punktowa w kryterium - Cena oferty

Ocena punktowa w kryterium - Jako嗆

ㄠczna ilo嗆 otrzymanych punktów

1.

Lewar Serwis Sp. z o.o.

ul. Wojska Polskiego 52,

17-100 Bielska Podlaski

78,337

8,500

86,837

2.

Bar S這neczny Olszewski i Wspólnicy s.j.,

15-092 Bia造stok,

ul. Sienkiewicza 5

77,885

9,500

87,385

3.

Marta Magdalena Zejer Przedsi瑿iorstwo Produkcyjno- Us逝gowe M&MZ,

16-070 Choroszcz,

ul. Barszczewo 2A

90,000

7,500

97,500

4.

Pruszynka Gastronomia Piotr Pruszy雟ki, Zak豉d Us逝g Cateringowych,

ul. Jarz瑿inowa 2A,

15-793 Bia造stok        

76,560

9,500

86,060

5.

Casablanca Catering Sp. z o.o.,

ul. Sienkiewicza 1/1 lok. 16,

15-092 Bia造stok

83,162

10,000

93,162

 

            Dzia豉j帷 zgodnie z tre軼i art. 94  ust. 2 pkt 3 lit. a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.) zawiadamiam, i zawarcie umowy mo磧iwe b璠zie niezw這cznie od przes豉nia zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty.

 

31-07-2012 07:17:35

A WYKONANIE PLACU ZABAW

Bia造stok
Numer og這szenia: 234230 - 2012; data zamieszczenia: 04.07.2012
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane: WYKONANIE PLACU ZABAW

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku , ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 85 7419 352, faks 85 7419 352.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zs4bialystok.xaa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: szko豉.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: WYKONANIE PLACU ZABAW.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia s roboty budowlane zwi您ane z budow placu zabaw przy Zespole szkó nr 4 w Bia造mstoku 1, ul. Dojlidy Górne 48 realizowan w ramach programu Radosna Szko豉, wraz z elementami ma貫j architektury oraz wyposa瞠niem w urz康zenia zabawowe. Wykonawca zapewni w ramach niniejszego zamówienia niezb璠n obs逝g geodezyjn obiektu, oraz wykona inwentaryzacj powykonawcz. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych: nie.

II.1.5) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 45.11.27.23-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

 

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 31.08.2012.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.1, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.
 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.2, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wyka瞠 瞠 zrealizowa w okresie ostatnich 5 lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert w niniejszym post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej dwie roboty budowlane, polegaj帷e na wykonaniu placów zabaw z dostaw elementów wyposa瞠nia wraz z ich monta瞠m o warto軼i nie mniejszej ni 75.000,- z brutto ka盥a
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.3, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.4, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunki udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa wpkt 3.5, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy.

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:
  • wykaz robót budowlanych w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pi璚iu lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i warto軼i, daty i miejsca wykonania oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 roboty zosta造 wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawid這wo uko鎍zone
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
   • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy (Wzór - za. nr 3 do SIWZ); b. zestawienie elementów zamówienia (Wzór - za. nr 3.1 i 3.2 do SIWZ) c. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowi您a w imieniu wykonawcy/konsorcjum (np. je郵i ofert podpisuje osoba/osoby nie figuruj帷e w odpisie z w豉軼iwego rejestru).

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najni窺za cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku powstania okoliczno軼i których nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie a które uniemo磧iwiaj realizacj zamówienia w po膨danym terminie, a w szczególno軼i: a) wyst徙ienia konieczno軼i do wykonania dodatkowych i niemo磧iwych wcze郾iej do przewidzenia robót, których realizacja b璠zie wi您a豉 si z potrzeb zmiany terminu wykonania zakresu podstawowego zamówienia, b) konieczno軼i usuni璚ia b喚dów w dokumentacji projektowej oraz konieczno軼i przeprojektowania okre郵onych zakresów elementów w trakcie realizacji inwestycji, niezb璠nych do prawid這wego wykonania przedmiotu umowy, c) wyst徙ienia innych szczególnych okoliczno軼i, za które Zamawiaj帷y lub Wykonawca nie jest odpowiedzialny, d) wyst徙ienia szczególnie niesprzyjaj帷ych warunków atmosferycznych uniemo磧iwiaj帷ych prowadzenie prac przez czas d逝窺zy ni 7 dni, e) si造 wy窺zej,

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4bialystok.xaa.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat Telefon/ Fax: 85 741 93 52 e-mail: gimdg@poczta.onet.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 19.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotycz帷e finansowania projektu/programu ze 鈔odków Unii Europejskiej: Zamówienie b璠zie realizowane w ramach programu Radosna Szko豉..

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Za陰cznik 1

 1.1 zagospodarowanie

 1.2 plan placu zabaw

 1.3 zestawienie elementów placu

 1.4 zestaw zabawowy

 1.5 zestaw linowy

 1.6 hu鈣awka, kosz, tablica

 1.7 siedzisko

 1.8 nawierzchnia

 1.9 specyfikacja techniczna

 1.10 plac zabaw

 1.11 przedmiar robót

Za陰cznik 2

Za陰cznik 3

Za陰cznik 3.1 i 3.2

Za陰cznik 4

Za陰cznik 5

 

OGΜSZENIE O WYNIKU POST襾OWANIA PRZETARGOWEGO NA WYKONANIE PLACU ZABAW

 Za陰cznik

25-07-2012 12:57:02

A OGΜSZENIE O ZAM紟IENIU : Dostawa obiad闚 do sto堯wki szkolnej


Bia造stok: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej

Numer og這szenia: 248736 - 2012; data zamieszczenia: 12.07.2012
OGΜSZENIE O ZAMÓWIENIU - us逝gi

Zamieszczanie og這szenia: obowi您kowe.

Og這szenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku , ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok, woj. podlaskie, tel. 85 7419 352, faks 85 7419 352.

 • Adres strony internetowej zamawiaj帷ego: www.zs4bialystok.xaa.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO: Inny: Zespó szkó.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKRE印ENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiaj帷ego: Dostawa obiadów do stoówki szkolnej.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: us逝gi.

II.1.3) Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest 鈍iadczenie us逝g polegaj帷ych na przygotowaniu i dostarczeniu - na potrzeby stoówki szkolnej - gor帷ego posi趾u: obiadu dwudaniowego z kompotem. Zamawiaj帷y planuje, 瞠: - dziennie nale篡 dostarczy oko這 200 obiadów, - w roku szkolnym 2012 - 2013 nale篡 dostarczy oko這 35.000 obiadów, tj. 200 obiadów x 175 dni. Zastrzega si mo磧iwo嗆 zmniejszenia ilo軼i dostarczanych obiadów. Szczegó這wy opis przedmiotu zamówienia zawiera za陰cznik nr 1 do SIWZ..

II.1.4) Czy przewiduje si udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych: tak.

 • Okre郵enie przedmiotu oraz wielko軼i lub zakresu zamówie uzupe軟iaj帷ych
 • Zamawiaj帷y przewiduje udzielenie zamówie uzupe軟iaj帷ych zgodnie z brzmieniem art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówie publicznych, które stanowi b璠 nie wi璚ej ni 10% warto軼i zamówienia podstawowego. Zamówienia te zostan udzielone na warunkach okre郵onych w niniejszej SIWZ i ofercie z這穎nej przez wy這nionego wykonawc.

II.1.5) Wspólny S這wnik Zamówie (CPV): 55.32.10.00-6, 55.52.40.00-9.

II.1.6) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty cz窷ciowej: nie.

II.1.7) Czy dopuszcza si z這瞠nie oferty wariantowej: nie.

 

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zako鎍zenie: 28.06.2013.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.2) ZALICZKI

 • Czy przewiduje si udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie

III.3) WARUNKI UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEΛIANIA TYCH WARUNKÓW

 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania okre郵onej dzia豉lno軼i lub czynno軼i, je瞠li przepisy prawa nak豉daj obowi您ek ich posiadania

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.1, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy
 • III.3.2) Wiedza i do鈍iadczenie

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.2, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy oraz gdy wykonawca wyka瞠, i: wykona, w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 us逝gi cateringowe polegaj帷e na przygotowaniu i dostarczeniu zestawów obiadowych dla co najmniej 170 osób o warto軼i nie mniejszej ni 120 000 z brutto ka盥a;
 • III.3.3) Potencja techniczny

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.3, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.4, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Opis sposobu dokonywania oceny spe軟iania tego warunku

 • Zamawiaj帷y uzna, i wykonawca spe軟ia warunek udzia逝 w post瘼owaniu, o których mowa w pkt 3.5, poprzez z這瞠nie przez wykonawc o鈍iadczenia wynikaj帷ego z art. 44 ustawy

III.4) INFORMACJA O O名IADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEΛIANIA WARUNKÓW UDZIAΣ W POST襾OWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY

 • III.4.1) W zakresie wykazania spe軟iania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz o鈍iadczenia o spe軟ieniu warunków udzia逝 w post瘼owaniu, nale篡 przed這篡:
  • wykaz wykonanych, a w przypadku 鈍iadcze okresowych lub ci庵造ch równie wykonywanych, dostaw lub us逝g w zakresie niezb璠nym do wykazania spe軟iania warunku wiedzy i do鈍iadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed up造wem terminu sk豉dania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu, a je瞠li okres prowadzenia dzia豉lno軼i jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich warto軼i, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz za陰czeniem dokumentu potwierdzaj帷ego, 瞠 te dostawy lub us逝gi zosta造 wykonane lub s wykonywane nale篡cie
  • III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, nale篡 przed這篡:
   • o鈍iadczenie o braku podstaw do wykluczenia
   • aktualny odpis z w豉軼iwego rejestru, je瞠li odr瑿ne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert, a w stosunku do osób fizycznych o鈍iadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy
   • III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych

Je瞠li wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedk豉da:

III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzib lub miejsce zamieszkania potwierdzaj帷y, 瞠:

 • nie otwarto jego likwidacji ani nie og這szono upad這軼i - wystawiony nie wcze郾iej ni 6 miesi璚y przed up造wem terminu sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu o udzielenie zamówienia albo sk豉dania ofert

III.6) INNE DOKUMENTY

Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)

a. formularz ofertowy; b. jad這spis miesi璚zny (4 tyg.), który b璠zie realizowany od 10.09.2012r. oraz jad這spisy na miesi帷 grudzie, marzec i czerwiec, z podaniem sk豉dników wagowych (gramatury) i kaloryczno軼i potraw wchodz帷ych w sk豉d posi趾u; c. pe軟omocnictwo do podpisywania oferty oraz do podpisywania zobowi您a w imieniu wykonawcy - konsorcjum (np. je郵i ofert podpisuje osoba/osoby nie figuruj帷e w odpisie z w豉軼iwego rejestru).

III.7) Czy ogranicza si mo磧iwo嗆 ubiegania si o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowi osoby niepe軟osprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz dodatkowe kryteria i ich znaczenie:

 • 1 - Cena - 90
 • 2 - Jako嗆 jad這spisu - 10

IV.2.2) Czy przeprowadzona b璠zie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje si istotne zmiany postanowie zawartej umowy w stosunku do tre軼i oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowie umowy oraz okre郵enie warunków zmian

1) Zamawiaj帷y przewiduje mo磧iwo嗆 zmiany umowy w zakresie terminu realizacji zamówienia w przypadku powstania okoliczno軼i których nie mo積a by這 wcze郾iej przewidzie a które uniemo磧iwiaj realizacj zamówienia w po膨danym terminie, a w szczególno軼i zmian w harmonogramie roku szkolnego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dost瘼na specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zs4bialystok.xaa.pl
Specyfikacj istotnych warunków zamówienia mo積a uzyska pod adresem: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok Telefon/ Fax: 85 741 93 52 e-mail: gimdg@poczta.onet.pl.

IV.4.4) Termin sk豉dania wniosków o dopuszczenie do udzia逝 w post瘼owaniu lub ofert: 20.07.2012 godzina 10:00, miejsce: Zespó Szkó Nr 4 w Bia造mstoku, Adres: ul. Dojlidy Górne 48, 15-572 Bia造stok - sekretariat.

IV.4.5) Termin zwi您ania ofert: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu sk豉dania ofert).

IV.4.17) Czy przewiduje si uniewa積ienie post瘼owania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania 鈔odków pochodz帷ych z bud瞠tu Unii Europejskiej oraz niepodlegaj帷ych zwrotowi 鈔odków z pomocy udzielonej przez pa雟twa cz這nkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które mia造 by przeznaczone na sfinansowanie ca這軼i lub cz窷ci zamówienia: nie

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Za陰cznik 1

Za陰cznik 2

Za陰cznik 3

Za陰cznik 4

Za陰cznik 5

Za陰cznik 6

14-06-2013 15:59:30

PG Nr 31
im. dr Ireny Bia堯wny