logopg

SP Nr 52
im. dr Ireny Bia堯wny

A Regulamin korzystania z telefon闚 kom鏎kowych na terenie ZS Nr 4

 

 

Regulamin korzystania z telefonów        
    komórkowych na terenie

 

Zespo逝 Szkó Nr 4 w Bia造mstoku

 

 

Podstawa prawna:

l Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniaj帷e rozporz康zenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz. U. z 2007 r. Nr 35, poz. 221 i 222),

l Rozporz康zenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkó (Dz. U. Nr 61, poz. 624 ze zm.),

l Ustawa o systemie o鈍iaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.), 

l Statut Zespo逝 Szkó Nr 4 w Bia造mstoku.

 

Procedura: 

 1. Podczas  trwania zaj耩 szkolnych obowi您uje ca趾owity zakaz u篡wania telefonów komórkowych  przez wszystkie osoby znajduj帷e si w danym miejscu. Urz康zenia powinny by wy陰czone i schowane.
 2. W uzasadnionych sytuacjach, za zgod nauczyciela, gdy wykorzystanie danego urz康zenia s逝篡 realizacji omawianego tematu, uczniowie mog
  z niego korzysta.
 3. Za zgod nauczyciela uczniowie mog korzysta z telefonu komórkowego podczas wycieczek szkolnych, realizacji projektów, zawodów sportowych, imprez oraz dodatkowych zaj耩 edukacyjnych.
 4. W uzasadnionych sytuacjach podczas przerw ucze mo瞠 skorzysta
  z telefonu komórkowego po uzyskaniu zgody nauczyciela.
 5. W uzasadnionych i wa積ych sytuacjach ucze ma prawo skorzystania
  z telefonu stacjonarnego w sekretariacie szko造.
 6.  W sytuacji, gdy z wa積ych wzgl璠ów rodzic potrzebuje skontaktowa si
  z dzieckiem, a telefon jest wy陰czony, nale篡 dzwoni do sekretariatu szko造.
 7. Uczniowie przynosz do szko造 telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprz皻 elektroniczny na w豉sn odpowiedzialno嗆. Szko豉 nie ponosi odpowiedzialno軼i za zniszczenie, zagubienie czy kradzie sprz皻u, poza zdeponowanym w sekretariacie szko造.
 8. Na terenie szko造 obowi您uje zakaz nagrywania i robienia zdj耩. Mo磧iwe jest to tylko w uzasadnionych sytuacjach za zgod osoby nagrywanej/fotografowanej.
 9. W przypadku naruszenia powy窺zych ustale nauczyciel ma obowi您ek odebrania telefonu lub innego urz康zenia, a nast瘼nie zdeponowania go 
  w sekretariacie  szko造 (po uprzednim jego wy陰czeniu przez ucznia). Nauczyciel w obecno軼i ucznia wk豉da telefon do koperty opisanej imieniem i nazwiskiem ucznia, dat i godzin zdarzenia, a nast瘼nie zakleja kopert
  i przekazuje do depozytu w sekretariacie.

10.  O zaistnia造m fakcie nauczyciel informuje rodziców i wychowawc klasy, który podejmuje stosowne dzia豉nia wychowawcze.

11.  W sytuacji gdy ucze odmawia oddania telefonu lub innego  urz康zenia nauczyciel przekazuje informacj o tym fakcie wychowawcy klasy,
a w przypadku jego nieobecno軼i pedagogowi. Wychowawca/pedagog zawiadamia o tym fakcie rodziców (prawnych opiekunów) i podejmuje dalsze stosowne dzia豉nia.

12.  W przypadku 豉mania ustalonych zasad korzystania z telefonów komórkowych i innych urz康ze  wobec uczniów stosowane b璠 kary zgodnie z zasadami okre郵onymi w Statucie Zespo逝 Szkó Nr 4
w Bia造mstoku oraz zawarte w innych regulacjach prawa wewn徠rzszkolnego.

13.  Zapisy regulaminu odnosz si równie do tabletów i innych podobnych urz康ze.

 

 

08-10-2015 13:28:30

A Poradnik dotycz帷y wyjazd闚 dzieci i m這dzie篡

Poradnik dotycz帷y wyjazdów dzieci i m這dzie篡

» tutaj

22-10-2014 10:11:19

A Poradnik dotycz帷y organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci

Poradnik dotycz帷y organizacji wyjazdu zorganizowanej grupy dzieci i m這dzie篡 w województwie podlaskim

Dokument do pobrania

» tutaj

23-10-2013 09:08:21

A "Z這te serce Ireny" - regulamin

 

                        REGULAMIN PRZYZNAWANIA STATUETKI

„ZΜTE SERCE IRENY”

 

         Pi徠ego czerwca 2012 roku Szkole Podstawowej Nr 52 oraz Publicznemu Gimnazjum Nr 31 w Bia造mstoku zosta這 nadane imi  dr Ireny Biaówny. Spo貫czno嗆 szkolna postanowi豉, od tego momentu wprowadzi nowy element tradycji szkolnej w postaci nagrody – statuetki „Z這te Serce Ireny”. Przyznawanie tej nagrody zwi您ane jest z propagowaniem warto軼i wyznawanych przez dr Iren Biaówn.

» Regulamin

» karta do g這sowania

30-04-2015 14:34:42

A Prawa obowi您uj帷e w Zespole Szk馧 Nr 4

STATUT

ZESPOΣ SZKÓ NR 4

 W BIAΧMSTOKU


» Statut Zespo逝 Szkó Nr 4 w Bia造mstoku

09-10-2015 12:15:40

PG Nr 31
im. dr Ireny Bia堯wny